Annexe:Conjugaison en coréen/따르다

Verbe

Hangeul 따르다
Prononciation 따르다
/ˀta.lɯ.ta/
[ˀta.ɾɯ.da]
Transcription ttareuda
Conjugaison régulier
vocalique
Radical 따르-
Thème en -으 따르-
Thème en -아/어 따라-
Passé
-아/어--
따랐-
따랐으-
따랐어-
Formes finales
Registre formel Registre informel
Non poli Poli Non poli Poli
Non passé Indicatif Déclaratif 따른다
ttareunda
[ˀta.ɾɯn.da]
따릅니다
ttareumnida
[ˀta.ɾɯm.ni.da]
따라
ttara
[ˀta.ɾa]
따라요
ttarayo
[ˀta.ɾa.jo̞]
Interrogatif 따르느냐
ttareuneunya
[ˀta.ɾɯ.nɯ.nja]
따릅니까
ttareumnikka
[ˀta.ɾɯm.ni.ˀka]
따르는가
ttareuneunga
[ˀta.ɾɯ.nɯn.ɡa]
따르는가요
ttareuneungayo
[ˀta.ɾɯ.nɯn.ɡa.jo̞]
따르는지
ttareuneunji
[ˀta.ɾɯ.nɯn.dʑi]
따르는지요
ttareuneunjiyo
[ˀta.ɾɯ.nɯn.dʑi.jo̞]
Aperceptif 따르는구나
ttareuneunguna
[ˀta.ɾɯ.nɯn.ɡu.na]
따르는구나
ttareuneunguna
[ˀta.ɾɯ.nɯn.ɡu.na]
따르는군요
ttareuneungunnyo
[ˀta.ɾɯ.nɯn.ɡun.njo̞]
Euphémique 따르는데
ttareuneunde
[ˀta.ɾɯ.nɯn.de̞]
따르는데요
ttareuneundeyo
[ˀta.ɾɯ.nɯn.de̞.jo̞]
Évidentiel Déclaratif 따르더라
ttareudeora
[ˀta.ɾɯ.dʌ.ɾa]
따르더라고
ttareudeorago
[ˀta.ɾɯ.dʌ.ɾa.ɡo]
따르더라고요
ttareudeoragoyo
[ˀta.ɾɯ.dʌ.ɾa.ɡo.jo̞]
Interrogatif 따르더냐
ttareudeonya
[ˀta.ɾɯ.dʌ.nja]
따르던가
ttareudeonga
[ˀta.ɾɯ.dʌn.ɡa]
따르던가요
ttareudeongayo
[ˀta.ɾɯ.dʌn.ɡa.jo̞]
따르던지
ttareudeonji
[ˀta.ɾɯ.dʌn.dʑi]
따르던지요
ttareudeonjiyo
[ˀta.ɾɯ.dʌn.dʑi.jo̞]
Aperceptif 따르더구나
ttareudeoguna
[ˀta.ɾɯ.dʌ.ɡu.na]
따르더구나
ttareudeoguna
[ˀta.ɾɯ.dʌ.ɡu.na]
따르더군요
ttareudeogunnyo
[ˀta.ɾɯ.dʌ.ɡun.njo̞]
Euphémique 따르던데
ttareudeonde
[ˀta.ɾɯ.dʌn.de̞]
따르던데요
ttareudeondeyo
[ˀta.ɾɯ.dʌn.de̞.jo̞]
Spéculatif Déclaratif 따르리라
ttareurira
[ˀta.ɾɯ.ɾi.ɾa]
Interrogatif 따르랴
ttareurya
[ˀta.ɾɯ.ɾja]
따를까
ttareulkka
[ˀta.ɾɯɭ.ˀka]
따를까요
ttareulkkayo
[ˀta.ɾɯɭ.ˀka.jo̞]
Assertif 따르지
ttareuji
[ˀta.ɾɯ.dʑi]
따르죠
ttareujyo
[ˀta.ɾɯ.dʑo̞]
Hortatif 따르자
ttareuja
[ˀta.ɾɯ.dʑa]
따릅시다
ttareupsida
[ˀta.ɾɯp.ˀɕi.da]
따라
ttara
[ˀta.ɾa]
따라요
ttarayo
[ˀta.ɾa.jo̞]
Impératif 따라라
ttarara
[ˀta.ɾa.ɾa]
따르십시오
ttareusipsio
[ˀta.ɾɯ.ɕip.ˀɕi.o]
Promissif 따르마
ttareuma
[ˀta.ɾɯ.ma]
따를게
ttareulge
[ˀta.ɾɯɭ.ˀke̞]
따를게요
ttareulgeyo
[ˀta.ɾɯɭ.ˀke̞.jo̞]
Passé Indicatif Déclaratif 따랐다
ttaratda
[ˀta.ɾa.ˀta]
따랐습니다
ttaratseumnida
[ˀta.ɾa.ˀsɯm.ni.da]
따랐어
ttarasseo
[ˀta.ɾa.ˀsʌ]
따랐어요
ttarasseoyo
[ˀta.ɾa.ˀsʌ.jo̞]
Interrogatif 따랐느냐
ttaranneunya
[ˀta.ɾan.nɯ.nja]
따랐습니까
ttaratseumnikka
[ˀta.ɾa.ˀsɯm.ni.ˀka]
따랐는가
ttaranneunga
[ˀta.ɾan.nɯn.ɡa]
따랐는가요
ttaranneungayo
[ˀta.ɾan.nɯn.ɡa.jo̞]
따랐는지
ttaranneunji
[ˀta.ɾan.nɯn.dʑi]
따랐는지요
ttaranneunjiyo
[ˀta.ɾan.nɯn.dʑi.jo̞]
Aperceptif 따랐구나
ttaratguna
[ˀta.ɾat̚.ˀku.na]
따랐구나
ttaratguna
[ˀta.ɾat̚.ˀku.na]
따랐군요
ttaratgunnyo
[ˀta.ɾat̚.ˀkun.njo̞]
Euphémique 따랐는데
ttaranneunde
[ˀta.ɾan.nɯn.de̞]
따랐는데요
ttaranneundeyo
[ˀta.ɾan.nɯn.de̞.jo̞]
Évidentiel Déclaratif 따랐더라
ttaratdeora
[ˀta.ɾa.ˀtʌ.ɾa]
따랐더라고
ttaratdeorago
[ˀta.ɾa.ˀtʌ.ɾa.ɡo]
따랐더라고요
ttaratdeoragoyo
[ˀta.ɾa.ˀtʌ.ɾa.ɡo.jo̞]
Interrogatif 따랐더냐
ttaratdeonya
[ˀta.ɾa.ˀtʌ.nja]
따랐던가
ttaratdeonga
[ˀta.ɾa.ˀtʌn.ɡa]
따랐던가요
ttaratdeongayo
[ˀta.ɾa.ˀtʌn.ɡa.jo̞]
따랐던지
ttaratdeonji
[ˀta.ɾa.ˀtʌn.dʑi]
따랐던지요
ttaratdeonjiyo
[ˀta.ɾa.ˀtʌn.dʑi.jo̞]
Aperceptif 따랐더구나
ttaratdeoguna
[ˀta.ɾa.ˀtʌ.ɡu.na]
따랐더구나
ttaratdeoguna
[ˀta.ɾa.ˀtʌ.ɡu.na]
따랐더군요
ttaratdeogunnyo
[ˀta.ɾa.ˀtʌ.ɡun.njo̞]
Euphémique 따랐던데
ttaratdeonde
[ˀta.ɾa.ˀtʌn.de̞]
따랐던데요
ttaratdeondeyo
[ˀta.ɾa.ˀtʌn.de̞.jo̞]
Spéculatif Déclaratif 따랐으리라
ttarasseurira
[ˀta.ɾa.ˀsɯ.ɾi.ɾa]
Interrogatif 따랐으랴
ttarasseurya
[ˀta.ɾa.ˀsɯ.ɾja]
따랐을까
ttarasseulkka
[ˀta.ɾa.ˀsɯɭ.ˀka]
따랐을까요
ttarasseulkkayo
[ˀta.ɾa.ˀsɯɭ.ˀka.jo̞]
Assertif 따랐지
ttaratji
[ˀta.ɾa.ˀtɕi]
따랐죠
ttaratjyo
[ˀta.ɾa.ˀtɕo̞]
Formes épithètes
- / - - -
Non passé 따르는
ttareuneun
[ˀta.ɾɯ.nɯn]
따르던
ttareudeon
[ˀta.ɾɯ.dʌn]
따를
ttareul
[ˀta.ɾɯɭ]
Passé 따른
ttareun
[ˀta.ɾɯn]
따랐던
ttaratdeon
[ˀta.ɾa.ˀtʌn]
따랐을
ttarasseul
[ˀta.ɾa.ˀsɯɭ]
Formes nominales
- -
Non passé 따르기
ttareugi
[ˀta.ɾɯ.ɡi]
따름
ttareum
[ˀta.ɾɯm]
Passé 따랐기
ttaratgi
[ˀta.ɾat̚.ˀki]
따랐음
ttarasseum
[ˀta.ɾa.ˀsɯm]
Formes conjonctive
- -니까 -다가 - - - -
Non passé 따르고
ttareugo
[ˀta.ɾɯ.ɡo]
따르니까
ttareunikka
[ˀta.ɾɯ.ni.ˀka]
따르다가
ttareudaga
[ˀta.ɾɯ.da.ɡa]
따라도
ttarado
[ˀta.ɾa.do]
따르면
ttareumyeon
[ˀta.ɾɯ.mjʌn]
따라서
ttaraseo
[ˀta.ɾa.sʌ]
따르지
ttareuji
[ˀta.ɾɯ.dʑi]
Passé 따랐고
ttaratgo
[ˀta.ɾat̚.ˀko]
따랐으니까
ttarasseunikka
[ˀta.ɾa.ˀsɯ.ni.ˀka]
따랐다가
ttaratdaga
[ˀta.ɾa.ˀta.ɡa]
따랐어도
ttarasseodo
[ˀta.ɾa.ˀsʌ.do]
따랐으면
ttarasseumyeon
[ˀta.ɾa.ˀsɯ.mjʌn]
따랐지
ttaratji
[ˀta.ɾa.ˀtɕi]