Annexe:Conjugaison en coréen/사귀다

Verbe

Hangeul 사귀다
Prononciation 사귀다
/sa.kwi.ta/
[sa.ɡɥi.da]
Transcription sagwida
Conjugaison régulier
vocalique
Radical 사귀-
Thème en -으 사귀-
Thème en -아/어 사귀어-
Passé
-아/어--
사귀었-
사귀었으-
사귀었어-
Formes finales
Registre formel Registre informel
Non poli Poli Non poli Poli
Non passé Indicatif Déclaratif 사귄다
sagwinda
[sa.ɡɥin.da]
사귑니다
sagwimnida
[sa.ɡɥim.ni.da]
사귀어
sagwieo
[sa.ɡɥi.ʌ]
사귀어요
sagwieoyo
[sa.ɡɥi.ʌ.jo̞]
Interrogatif 사귀느냐
sagwineunya
[sa.ɡɥi.nɯ.nja]
사귑니까
sagwimnikka
[sa.ɡɥim.ni.ˀka]
사귀는가
sagwineunga
[sa.ɡɥi.nɯn.ɡa]
사귀는가요
sagwineungayo
[sa.ɡɥi.nɯn.ɡa.jo̞]
사귀는지
sagwineunji
[sa.ɡɥi.nɯn.dʑi]
사귀는지요
sagwineunjiyo
[sa.ɡɥi.nɯn.dʑi.jo̞]
Aperceptif 사귀는구나
sagwineunguna
[sa.ɡɥi.nɯn.ɡu.na]
사귀는구나
sagwineunguna
[sa.ɡɥi.nɯn.ɡu.na]
사귀는군요
sagwineungunnyo
[sa.ɡɥi.nɯn.ɡun.njo̞]
Euphémique 사귀는데
sagwineunde
[sa.ɡɥi.nɯn.de̞]
사귀는데요
sagwineundeyo
[sa.ɡɥi.nɯn.de̞.jo̞]
Évidentiel Déclaratif 사귀더라
sagwideora
[sa.ɡɥi.dʌ.ɾa]
사귀더라고
sagwideorago
[sa.ɡɥi.dʌ.ɾa.ɡo]
사귀더라고요
sagwideoragoyo
[sa.ɡɥi.dʌ.ɾa.ɡo.jo̞]
Interrogatif 사귀더냐
sagwideonya
[sa.ɡɥi.dʌ.nja]
사귀던가
sagwideonga
[sa.ɡɥi.dʌn.ɡa]
사귀던가요
sagwideongayo
[sa.ɡɥi.dʌn.ɡa.jo̞]
사귀던지
sagwideonji
[sa.ɡɥi.dʌn.dʑi]
사귀던지요
sagwideonjiyo
[sa.ɡɥi.dʌn.dʑi.jo̞]
Aperceptif 사귀더구나
sagwideoguna
[sa.ɡɥi.dʌ.ɡu.na]
사귀더구나
sagwideoguna
[sa.ɡɥi.dʌ.ɡu.na]
사귀더군요
sagwideogunnyo
[sa.ɡɥi.dʌ.ɡun.njo̞]
Euphémique 사귀던데
sagwideonde
[sa.ɡɥi.dʌn.de̞]
사귀던데요
sagwideondeyo
[sa.ɡɥi.dʌn.de̞.jo̞]
Spéculatif Déclaratif 사귀리라
sagwirira
[sa.ɡɥi.ɾi.ɾa]
Interrogatif 사귀랴
sagwirya
[sa.ɡɥi.ɾja]
사귈까
sagwilkka
[sa.ɡɥiɭ.ˀka]
사귈까요
sagwilkkayo
[sa.ɡɥiɭ.ˀka.jo̞]
Assertif 사귀지
sagwiji
[sa.ɡɥi.dʑi]
사귀죠
sagwijyo
[sa.ɡɥi.dʑo̞]
Hortatif 사귀자
sagwija
[sa.ɡɥi.dʑa]
사귑시다
sagwipsida
[sa.ɡɥip.ˀɕi.da]
사귀어
sagwieo
[sa.ɡɥi.ʌ]
사귀어요
sagwieoyo
[sa.ɡɥi.ʌ.jo̞]
Impératif 사귀어라
sagwieora
[sa.ɡɥi.ʌ.ɾa]
사귀십시오
sagwisipsio
[sa.ɡɥi.ɕip.ˀɕi.o]
Promissif 사귀마
sagwima
[sa.ɡɥi.ma]
사귈게
sagwilge
[sa.ɡɥiɭ.ˀke̞]
사귈게요
sagwilgeyo
[sa.ɡɥiɭ.ˀke̞.jo̞]
Passé Indicatif Déclaratif 사귀었다
sagwieotda
[sa.ɡɥi.ʌ.ˀta]
사귀었습니다
sagwieotseumnida
[sa.ɡɥi.ʌ.ˀsɯm.ni.da]
사귀었어
sagwieosseo
[sa.ɡɥi.ʌ.ˀsʌ]
사귀었어요
sagwieosseoyo
[sa.ɡɥi.ʌ.ˀsʌ.jo̞]
Interrogatif 사귀었느냐
sagwieonneunya
[sa.ɡɥi.ʌn.nɯ.nja]
사귀었습니까
sagwieotseumnikka
[sa.ɡɥi.ʌ.ˀsɯm.ni.ˀka]
사귀었는가
sagwieonneunga
[sa.ɡɥi.ʌn.nɯn.ɡa]
사귀었는가요
sagwieonneungayo
[sa.ɡɥi.ʌn.nɯn.ɡa.jo̞]
사귀었는지
sagwieonneunji
[sa.ɡɥi.ʌn.nɯn.dʑi]
사귀었는지요
sagwieonneunjiyo
[sa.ɡɥi.ʌn.nɯn.dʑi.jo̞]
Aperceptif 사귀었구나
sagwieotguna
[sa.ɡɥi.ʌt̚.ˀku.na]
사귀었구나
sagwieotguna
[sa.ɡɥi.ʌt̚.ˀku.na]
사귀었군요
sagwieotgunnyo
[sa.ɡɥi.ʌt̚.ˀkun.njo̞]
Euphémique 사귀었는데
sagwieonneunde
[sa.ɡɥi.ʌn.nɯn.de̞]
사귀었는데요
sagwieonneundeyo
[sa.ɡɥi.ʌn.nɯn.de̞.jo̞]
Évidentiel Déclaratif 사귀었더라
sagwieotdeora
[sa.ɡɥi.ʌ.ˀtʌ.ɾa]
사귀었더라고
sagwieotdeorago
[sa.ɡɥi.ʌ.ˀtʌ.ɾa.ɡo]
사귀었더라고요
sagwieotdeoragoyo
[sa.ɡɥi.ʌ.ˀtʌ.ɾa.ɡo.jo̞]
Interrogatif 사귀었더냐
sagwieotdeonya
[sa.ɡɥi.ʌ.ˀtʌ.nja]
사귀었던가
sagwieotdeonga
[sa.ɡɥi.ʌ.ˀtʌn.ɡa]
사귀었던가요
sagwieotdeongayo
[sa.ɡɥi.ʌ.ˀtʌn.ɡa.jo̞]
사귀었던지
sagwieotdeonji
[sa.ɡɥi.ʌ.ˀtʌn.dʑi]
사귀었던지요
sagwieotdeonjiyo
[sa.ɡɥi.ʌ.ˀtʌn.dʑi.jo̞]
Aperceptif 사귀었더구나
sagwieotdeoguna
[sa.ɡɥi.ʌ.ˀtʌ.ɡu.na]
사귀었더구나
sagwieotdeoguna
[sa.ɡɥi.ʌ.ˀtʌ.ɡu.na]
사귀었더군요
sagwieotdeogunnyo
[sa.ɡɥi.ʌ.ˀtʌ.ɡun.njo̞]
Euphémique 사귀었던데
sagwieotdeonde
[sa.ɡɥi.ʌ.ˀtʌn.de̞]
사귀었던데요
sagwieotdeondeyo
[sa.ɡɥi.ʌ.ˀtʌn.de̞.jo̞]
Spéculatif Déclaratif 사귀었으리라
sagwieosseurira
[sa.ɡɥi.ʌ.ˀsɯ.ɾi.ɾa]
Interrogatif 사귀었으랴
sagwieosseurya
[sa.ɡɥi.ʌ.ˀsɯ.ɾja]
사귀었을까
sagwieosseulkka
[sa.ɡɥi.ʌ.ˀsɯɭ.ˀka]
사귀었을까요
sagwieosseulkkayo
[sa.ɡɥi.ʌ.ˀsɯɭ.ˀka.jo̞]
Assertif 사귀었지
sagwieotji
[sa.ɡɥi.ʌ.ˀtɕi]
사귀었죠
sagwieotjyo
[sa.ɡɥi.ʌ.ˀtɕo̞]
Formes épithètes
- / - - -
Non passé 사귀는
sagwineun
[sa.ɡɥi.nɯn]
사귀던
sagwideon
[sa.ɡɥi.dʌn]
사귈
sagwil
[sa.ɡɥiɭ]
Passé 사귄
sagwin
[sa.ɡɥin]
사귀었던
sagwieotdeon
[sa.ɡɥi.ʌ.ˀtʌn]
사귀었을
sagwieosseul
[sa.ɡɥi.ʌ.ˀsɯɭ]
Formes nominales
- -
Non passé 사귀기
sagwigi
[sa.ɡɥi.ɡi]
사귐
sagwim
[sa.ɡɥim]
Passé 사귀었기
sagwieotgi
[sa.ɡɥi.ʌt̚.ˀki]
사귀었음
sagwieosseum
[sa.ɡɥi.ʌ.ˀsɯm]
Formes conjonctive
- -니까 -다가 - - - -
Non passé 사귀고
sagwigo
[sa.ɡɥi.ɡo]
사귀니까
sagwinikka
[sa.ɡɥi.ni.ˀka]
사귀다가
sagwidaga
[sa.ɡɥi.da.ɡa]
사귀어도
sagwieodo
[sa.ɡɥi.ʌ.do]
사귀면
sagwimyeon
[sa.ɡɥi.mjʌn]
사귀어서
sagwieoseo
[sa.ɡɥi.ʌ.sʌ]
사귀지
sagwiji
[sa.ɡɥi.dʑi]
Passé 사귀었고
sagwieotgo
[sa.ɡɥi.ʌt̚.ˀko]
사귀었으니까
sagwieosseunikka
[sa.ɡɥi.ʌ.ˀsɯ.ni.ˀka]
사귀었다가
sagwieotdaga
[sa.ɡɥi.ʌ.ˀta.ɡa]
사귀었어도
sagwieosseodo
[sa.ɡɥi.ʌ.ˀsʌ.do]
사귀었으면
sagwieosseumyeon
[sa.ɡɥi.ʌ.ˀsɯ.mjʌn]
사귀었지
sagwieotji
[sa.ɡɥi.ʌ.ˀtɕi]