Annexe:Conjugaison en coréen/없다

Adjectif

Hangeul 없다
Prononciation 업따
/ʌp.ˀta/
[ʌp̚.ˀta]
Transcription eopda
Conjugaison régulier
consonantique
Radical 없-
Thème en -으 없으-
Thème en -아/어 없어-
Passé
-아/어--
없었-
없었으-
없었어-
Formes finales
Registre formel Registre informel
Non poli Poli Non poli Poli
Non passé Indicatif Déclaratif 없다
eopda
[ʌp̚.ˀta]
없습니다
eopseumnida
[ʌp.ˀsɯm.ni.da]
없어
eopseo
[ʌp.ˀsʌ]
없어요
eopseoyo
[ʌp.ˀsʌ.jo̞]
Interrogatif 없느냐
eomneunya
[ʌm.nɯ.nja]
없습니까
eopseumnikka
[ʌp.ˀsɯm.ni.ˀka]
없는가
eomneunga
[ʌm.nɯn.ɡa]
없는가요
eomneungayo
[ʌm.nɯn.ɡa.jo̞]
없는지
eomneunji
[ʌm.nɯn.dʑi]
없는지요
eomneunjiyo
[ʌm.nɯn.dʑi.jo̞]
Aperceptif 없구나
eopguna
[ʌp̚.ˀku.na]
없구나
eopguna
[ʌp̚.ˀku.na]
없군요
eopgunnyo
[ʌp̚.ˀkun.njo̞]
Euphémique 없는데
eomneunde
[ʌm.nɯn.de̞]
없는데요
eomneundeyo
[ʌm.nɯn.de̞.jo̞]
Évidentiel Déclaratif 없더라
eopdeora
[ʌp̚.ˀtʌ.ɾa]
없더라고
eopdeorago
[ʌp̚.ˀtʌ.ɾa.ɡo]
없더라고요
eopdeoragoyo
[ʌp̚.ˀtʌ.ɾa.ɡo.jo̞]
Interrogatif 없더냐
eopdeonya
[ʌp̚.ˀtʌ.nja]
없던가
eopdeonga
[ʌp̚.ˀtʌn.ɡa]
없던가요
eopdeongayo
[ʌp̚.ˀtʌn.ɡa.jo̞]
없던지
eopdeonji
[ʌp̚.ˀtʌn.dʑi]
없던지요
eopdeonjiyo
[ʌp̚.ˀtʌn.dʑi.jo̞]
Aperceptif 없더구나
eopdeoguna
[ʌp̚.ˀtʌ.ɡu.na]
없더구나
eopdeoguna
[ʌp̚.ˀtʌ.ɡu.na]
없더군요
eopdeogunnyo
[ʌp̚.ˀtʌ.ɡun.njo̞]
Euphémique 없던데
eopdeonde
[ʌp̚.ˀtʌn.de̞]
없던데요
eopdeondeyo
[ʌp̚.ˀtʌn.de̞.jo̞]
Spéculatif Déclaratif 없으리라
eopseurira
[ʌp.ˀsɯ.ɾi.ɾa]
Interrogatif 없으랴
eopseurya
[ʌp.ˀsɯ.ɾja]
없을까
eopseulkka
[ʌp.ˀsɯɭ.ˀka]
없을까요
eopseulkkayo
[ʌp.ˀsɯɭ.ˀka.jo̞]
Assertif 없지
eopji
[ʌp̚.ˀtɕi]
없죠
eopjyo
[ʌp̚.ˀtɕo̞]
Passé Indicatif Déclaratif 없었다
eopseotda
[ʌp.ˀsʌ.ˀta]
없었습니다
eopseotseumnida
[ʌp.ˀsʌ.ˀsɯm.ni.da]
없었어
eopseosseo
[ʌp.ˀsʌ.ˀsʌ]
없었어요
eopseosseoyo
[ʌp.ˀsʌ.ˀsʌ.jo̞]
Interrogatif 없었느냐
eopseonneunya
[ʌp.ˀsʌn.nɯ.nja]
없었습니까
eopseotseumnikka
[ʌp.ˀsʌ.ˀsɯm.ni.ˀka]
없었는가
eopseonneunga
[ʌp.ˀsʌn.nɯn.ɡa]
없었는가요
eopseonneungayo
[ʌp.ˀsʌn.nɯn.ɡa.jo̞]
없었는지
eopseonneunji
[ʌp.ˀsʌn.nɯn.dʑi]
없었는지요
eopseonneunjiyo
[ʌp.ˀsʌn.nɯn.dʑi.jo̞]
Aperceptif 없었구나
eopseotguna
[ʌp.ˀsʌt̚.ˀku.na]
없었구나
eopseotguna
[ʌp.ˀsʌt̚.ˀku.na]
없었군요
eopseotgunnyo
[ʌp.ˀsʌt̚.ˀkun.njo̞]
Euphémique 없었는데
eopseonneunde
[ʌp.ˀsʌn.nɯn.de̞]
없었는데요
eopseonneundeyo
[ʌp.ˀsʌn.nɯn.de̞.jo̞]
Évidentiel Déclaratif 없었더라
eopseotdeora
[ʌp.ˀsʌ.ˀtʌ.ɾa]
없었더라고
eopseotdeorago
[ʌp.ˀsʌ.ˀtʌ.ɾa.ɡo]
없었더라고요
eopseotdeoragoyo
[ʌp.ˀsʌ.ˀtʌ.ɾa.ɡo.jo̞]
Interrogatif 없었더냐
eopseotdeonya
[ʌp.ˀsʌ.ˀtʌ.nja]
없었던가
eopseotdeonga
[ʌp.ˀsʌ.ˀtʌn.ɡa]
없었던가요
eopseotdeongayo
[ʌp.ˀsʌ.ˀtʌn.ɡa.jo̞]
없었던지
eopseotdeonji
[ʌp.ˀsʌ.ˀtʌn.dʑi]
없었던지요
eopseotdeonjiyo
[ʌp.ˀsʌ.ˀtʌn.dʑi.jo̞]
Aperceptif 없었더구나
eopseotdeoguna
[ʌp.ˀsʌ.ˀtʌ.ɡu.na]
없었더구나
eopseotdeoguna
[ʌp.ˀsʌ.ˀtʌ.ɡu.na]
없었더군요
eopseotdeogunnyo
[ʌp.ˀsʌ.ˀtʌ.ɡun.njo̞]
Euphémique 없었던데
eopseotdeonde
[ʌp.ˀsʌ.ˀtʌn.de̞]
없었던데요
eopseotdeondeyo
[ʌp.ˀsʌ.ˀtʌn.de̞.jo̞]
Spéculatif Déclaratif 없었으리라
eopseosseurira
[ʌp.ˀsʌ.ˀsɯ.ɾi.ɾa]
Interrogatif 없었으랴
eopseosseurya
[ʌp.ˀsʌ.ˀsɯ.ɾja]
없었을까
eopseosseulkka
[ʌp.ˀsʌ.ˀsɯɭ.ˀka]
없었을까요
eopseosseulkkayo
[ʌp.ˀsʌ.ˀsɯɭ.ˀka.jo̞]
Assertif 없었지
eopseotji
[ʌp.ˀsʌ.ˀtɕi]
없었죠
eopseotjyo
[ʌp.ˀsʌ.ˀtɕo̞]
Formes épithètes
- / - - -
Non passé 없는
eomneun
[ʌm.nɯn]
없던
eopdeon
[ʌp̚.ˀtʌn]
없을
eopseul
[ʌp.ˀsɯɭ]
Passé 없었던
eopseotdeon
[ʌp.ˀsʌ.ˀtʌn]
없었을
eopseosseul
[ʌp.ˀsʌ.ˀsɯɭ]
Formes nominales
- -
Non passé 없기
eopgi
[ʌp̚.ˀki]
없음
eopseum
[ʌp.ˀsɯm]
Passé 없었기
eopseotgi
[ʌp.ˀsʌt̚.ˀki]
없었음
eopseosseum
[ʌp.ˀsʌ.ˀsɯm]
Formes conjonctive
- -니까 -다가 - - - -
Non passé 없고
eopgo
[ʌp̚.ˀko]
없으니까
eopseunikka
[ʌp.ˀsɯ.ni.ˀka]
없다가
eopdaga
[ʌp̚.ˀta.ɡa]
없어도
eopseodo
[ʌp.ˀsʌ.do]
없으면
eopseumyeon
[ʌp.ˀsɯ.mjʌn]
없어서
eopseoseo
[ʌp.ˀsʌ.sʌ]
없지
eopji
[ʌp̚.ˀtɕi]
Passé 없었고
eopseotgo
[ʌp.ˀsʌt̚.ˀko]
없었으니까
eopseosseunikka
[ʌp.ˀsʌ.ˀsɯ.ni.ˀka]
없었다가
eopseotdaga
[ʌp.ˀsʌ.ˀta.ɡa]
없었어도
eopseosseodo
[ʌp.ˀsʌ.ˀsʌ.do]
없었으면
eopseosseumyeon
[ʌp.ˀsʌ.ˀsɯ.mjʌn]
없었지
eopseotji
[ʌp.ˀsʌ.ˀtɕi]