Annexe:Rimes en français

La présente annexe constitue un dictionnaire des rimes du français en donnant accès aux rimes vocaliques et consonantiques suffisantes.

  • Les annexes de rimes suivent une convention de mise en forme
  • Les rimes signalées par Annexe:Rimes en français en \a\ sont jugées complètes. Celles signalées par Annexe:Rimes en français en \a\ sont jugées pratiquement complètes.
  • Ces listes sont affinées manuellement, vous pouvez utiliser la Recherche avancée qui utilise une procédure automatisée d’exploration du Wiktionnaire.
  • Les rimes sont rangées selon cet ordre artificiel établi par la communauté, il n’a qu’une valeur de rangement :
    • ʔ a ɑ ɑ̃ e ɛ ə ø œ i ɛ̃ œ̃ o ɔ ɔ̃ u y — j w ɥ — b k ʃ d f ɡ ʒ l m n ɲ (=gn) ŋ (=ng) p ʁ s t v z

Catégories modifier

Rimes vocaliques modifier

Voyelles : \a\  \ɑ̃\  \e\  \ɛ\  \ø\  \i\  \ɛ̃\ + \œ̃\  \o\  \ɔ̃\  \u\   \y\  
Exemples : ha an et eh ! eux hie hein ?, un haut ont hue !
  dada maman écouté marais deux cri marin, aucun rodéo rond cou paru
\a\
ahan
\a.a\  \a.ɑ̃\  \a.e\  \a.ɛ\  \a.ø\  \a.i\  \a.ɛ̃\  \a.o\ \a.ɔ̃\ \a.u\ \a.y\ 
\ɑ̃\
han han
\ɑ̃.a\ \ɑ̃.ɑ̃\ - \ɑ̃.ɛ\ - - \ɑ̃.ɛ̃\ \ɑ̃.o\ - \ɑ̃.u\ -
\e\
méat
\e.a\  \e.ɑ̃\  \e.e\ \e.ɛ\ \e.ø\  \e.i\  \e.ɛ̃\  \e.o\ \e.ɔ̃\ \e.u\  \e.y\ 
\ɛ\
je ne sais
\ɛ.a\ - - \ɛ.ɛ\ - \ɛ.i\ \ɛ.ɛ̃\ - - \ɛ.u\ -
\ə\
triple A
\ə.a\ - - \ə.ɛ\ - \ə.i\ \ə.ɛ̃\ \ə.o\ \ə.ɔ̃\ \ə.u\ \ə.y\ 
\ø\
bleuet
\ø.a\ \ø.ɑ̃\  - \ø.ɛ\  \ø.ø\ \ø.i\ - - - - -
\œ\
aveuer
- - \œ.e\ - - - - - - - -
\i\
hi-han
\i.a\ \i.ɑ̃\ \i.e\ \i.ɛ\ - \i.i\ \i.ɛ̃\ \i.o\ - \i.u\ \i.y\
\ɛ̃\ + \œ̃\
requin-hâ
\ɛ̃.a\ - - \ɛ̃.ɛ\ - - \ɛ̃.œ̃\ - - - -
\ɔ\ + \o\
boa
\ɔ.a\ \ɔ.ɑ̃\ \ɔ.e\  \ɔ.ɛ\ \ɔ.ø\ \ɔ.i\ \ɔ.ɛ̃\ \ɔ.o\  \ɔ.ɔ̃\  \ɔ.u\  \ɔ.y\
\ɔ̃\
Onhaye
\ɔ̃.a\ - - \ɔ̃.ɛ\ - - - \ɔ̃.o\ - - -
\u\
ébloui
\u.a\ \u.ɑ̃ \u.e\ \u.ɛ\ \u.ø\ \u.i\ - \u.o\ \u.ɔ̃\ \u.u\ -
\y\
argüer
\y.a\ \y.ɑ̃\ \y.e\ \y.ɛ\ \y.ø\ \y.i\ \y.ɛ̃\ \y.o\ \y.ɔ̃\ - \y.y\
\j\
caillou
\ja\ \jɑ̃\ \je\ \jɛ\ \jø\ \ji\  \jɛ̃\ \jo\ \jɔ̃\ \ju\ \jy\
\w\
jouet
\wa\ \wɑ̃\ \we\ \wɛ\ \wø\ \wi\ \wɛ̃\ \wo\  \wɔ̃\ \wu\ \wy\
\ɥ\
huer
\ɥa\ \ɥɑ̃\ \ɥe\ \ɥɛ\ \ɥø\ \ɥi\ \ɥɛ̃\ \ɥo\ \ɥɔ̃\ - -
\b\
bain
\ba\ \bɑ̃\ \be\ \bɛ\ \bø\ \bi\ \bɛ̃\ \bo\ \bɔ̃\ \bu\ \by\
\k\
balcon
\ka\ \kɑ̃\ \ke\ \kɛ\ \kø\ \ki\ \kɛ̃\  \ko\ \kɔ̃\ \ku\ \ky\
\ʃ\
marcher
\ʃa\  \ʃɑ̃\ \ʃe\ \ʃɛ\ \ʃø\  \ʃi\ \ʃɛ̃\ \ʃo\ \ʃɔ̃\ \ʃu\ \ʃy\
\d\
deux
\da\ \dɑ̃\ \de\ \dɛ\ \dø\ \di\ \dɛ̃\ \do\ \dɔ̃\ \du\ \dy\
\f\
enfant
\fa\ \fɑ̃\ \fe\ \fɛ\ \fø\ \fi\ \fɛ̃\ \fo\ \fɔ̃\  \fu\  \fy\
\ɡ\
yoga
\ɡa\ \ɡɑ̃\ \ɡe\ \ɡɛ\ \ɡø\ \ɡi\ \ɡɛ̃\ \ɡo\ \ɡɔ̃\ \ɡu\ \ɡy\
\ʒ\
manger
\ʒa\ \ʒɑ̃\ \ʒe\ \ʒɛ\ \ʒø\ \ʒi\ \ʒɛ̃\  \ʒo\  \ʒɔ̃\ \ʒu\ \ʒy\
\l\
lo
\la\ \lɑ̃\ \le\ \lɛ\ \lø\ \li\ \lɛ̃\ \lo\ \lɔ̃\ \lu\ \ly\
\m\
chimie
\ma\ \mɑ̃\ \me\ \mɛ\ \mø\ \mi\ \mɛ̃\ \mo\ \mɔ̃\ \mu\ \my\
\n\
genou
\na\ \nɑ̃\ \ne\ \nɛ\ \nø\ \ni\ \nɛ̃\ \no\ \nɔ̃\ \nu\ \ny\
\ɲ\
agneau
\ɲa\ \ɲɑ̃\ \ɲe\ \ɲɛ\  \ɲø\ \ɲi\ \ɲɛ̃\ \ɲo\ \ɲɔ̃\ \ɲu\ -
\p\
couper
\pa\ \pɑ̃\ \pe\ \pɛ\ \pø\ \pi\ \pɛ̃\ \po\ \pɔ̃\ \pu\  \py\
\ʁ\
bras
\ʁa\ \ʁɑ̃\ \ʁe\ \ʁɛ\ \ʁø\ \ʁi\ \ʁɛ̃\ \ʁo\ \ʁɔ̃\ \ʁu\ \ʁy\
\s\
aussi
\sa\ \sɑ̃\ \se\ \sɛ\ \sø\ \si\ \sɛ̃\ \so\ \sɔ̃\ \su\ \sy\
\t\
partout
\ta\ \tɑ̃\ \te\ \tɛ\ \tø\ \ti\ \tɛ̃\ \to\ \tɔ̃\ \tu\ \ty\
\v\
bravo
\va\ \vɑ̃\ \ve\ \vɛ\ \vø\ \vi\ \vɛ̃\ \vo\ \vɔ̃\  \vu\ \vy\
\z\
zizi
\za\ \zɑ̃\ \ze\ \zɛ\ \zø\ \zi\ \zɛ̃\ \zo\ \zɔ̃\ \zu\  \zy\ 


Rimes consonantiques modifier

  \a\, \ɑ\
axe, âpre
\ɑ̃\
tank
\ɛ\
raide
\ø\
pieuse
\œ\
neuf
\i\
cil
\ɛ̃\, \œ̃\
teinte, junte
\ɔ\
botte
\o\
jaune
\ɔ̃\
ronde
\u\
course
\y\
azur
\b\
robe
\ab\ \ɑ̃b\ \ɛb\ - \œb\ \ib\ \ɛ̃b\ \ɔb\ \ob\ \ɔ̃b\ \ub\ \yb\
\bd\
Charybde
- \ɑ̃bd\  - - - \ibd\  - - - - - -
\bl\
noble
\abl\ \ɑ̃bl\ \ɛbl\  - \œbl\  \ibl\ \œ̃bl\  \ɔbl\ - \ɔ̃bl\  \ubl\  \ybl\ 
\bʁ\
libre
\abʁ\ \ɑ̃bʁ\ \ɛbʁ\  - - \ibʁ\  \ɛ̃bʁ\  \ɔbʁ\ - \ɔ̃bʁ\  - \ybʁ\ 
\k\
lac
\ak\  \ɑ̃k\ \ɛk\ - \œk\ \ik\ \ɛ̃k\ \ɔk\ \ok\ \ɔ̃k\ \uk\ \yk\
\kl\
racle
\akl\ - \ɛkl\  - - \ikl\ \ɛ̃kl\ \ɔkl\ - \ɔ̃kl\  \ukl\ -
\km\
drachme
\akm\  - \ɛkm\  - - - - - - - - -
\kn\
tridacne
\akn\ - - - - \ikn\ - - - - - -
\kʁ\
ocre
\akʁ\ \ɑ̃kʁ\ \ɛkʁ\ - - \ikʁ\ \ɛ̃kʁ\  \ɔkʁ\ - - \ukʁ\ \ykʁ\ 
\ks\
boxe
\aks\  \ɑ̃ks\ \ɛks\ - \œks\ \iks\ \ɛ̃ks\ \ɔks\ - \ɔ̃ks\ - \yks\ 
\kst\
texte
- - \ɛkst\ - - \ikst\ - - - - \ukst\ -
\kstʁ\
dextre
- - \ɛkstʁ\  - - - - - - - - -
\kt\
acte
\akt\ - \ɛkt\ - \œkt\ \ikt\ \ɛ̃kt\ \ɔkt\ - \ɔ̃kt\ - \ykt\
\ktʁ\
spectre
\aktʁ\ - \ɛktʁ\ - - - - - - - - -
\ʃ\
biche
\aʃ\ \ɑ̃ʃ\ \ɛʃ\ \øʃ\  \œʃ\ \iʃ\ \ɛ̃ʃ\  \ɔʃ\ \oʃ\ \ɔ̃ʃ\ \uʃ\ \yʃ\
\ʃk\
tichke
- - - - - \iʃk\ - - - - \uʃk\ -
\ʃɡ\
Domleschg
- - \ɛʃɡ\ - - - - - - - - -
\ʃn\
æschne
- - \ɛʃn\ - - - - - - - - -
\ʃt\
Crochte
- - - - - \iʃt\ - \ɔʃt\ - - \uʃt\ -
\ʃtʁ\
fichtre
- - - - - \iʃtʁ\  - - - - \uʃtʁ\  -
\d\
rade
\ad\
aubade
\ɑ̃d\
viande
\ɛd\
Suède
\ød\
leude
\œd\
skeud
\id\
aride
\ɛ̃d\
Inde
\ɔd\
ode
\od\
chaude
\ɔ̃d\
ronde
\ud\
boude
\yd\
rude
\dʒ\
badge
\adʒ\ - \ɛdʒ\ - - \idʒ\  - \ɔdʒ\ - - - -
\dl\
yodle
- - - - \œdl\ - - \ɔdl\  - - - -
\dn\
hydne
- - - - - \idn\  - - - - - -
\dʁ\
hydre
\adʁ\ \ɑ̃dʁ\ \ɛdʁ\ - - \idʁ\ \ɛ̃dʁ\ - - \ɔ̃dʁ\ \udʁ\ -
\dz\
dze
\adz\ - \ɛdz\ - - - - - - - - -
\f\
nef
\af\ \ɑ̃f\ \ɛf\ \øf\ - \if\ \ɛ̃f\ \ɔf\ \of\ \ɔ̃f\  \uf\ \yf\
\fk\
Zouafques
\afk\ - - - - - - - - - - -
\fʃ\
rrafsh
\afʃ\ - - - - - - - - - - -
\fl\
trèfle
\afl\ \ɑ̃fl\ \ɛfl\ - - \ifl\ \ɛ̃fl\ \ɔfl\  - \ɔ̃fl\ \ufl\ \yfl\ 
\fʁ\
gaufre
\afʁ\ \ɑ̃fʁ\  \ɛfʁ\ - - \ifʁ\ \ɛ̃fʁ\  \ɔfʁ\ \ofʁ\ - \ufʁ\ -
\ft\
aphte
\aft\ - \ɛft\  - - \ift\ - \ɔft\ - - \uft\ -
\fv\
Paifve
- - \ɛfv\ - - - - - - - - -
\fz\
Rafz
\afz\ - - - - - - - - - - -
\ʒ\
toge
\aʒ\ \ɑ̃ʒ\ \ɛʒ\ \øʒ\ \œʒ\ \iʒ\ \ɛ̃ʒ\ \ɔʒ\ \oʒ\ \ɔ̃ʒ\ \uʒ\ \yʒ\
\ɡ\
digue
\aɡ\ \ɑ̃ɡ\ \ɛɡ\ \øɡ\ - \iɡ\ \ɛ̃ɡ\ \ɔɡ\ - \ɔ̃ɡ\ \uɡ\  \yɡ\
\ɡd\
Agde
\aɡd\  - - - - - - - - - - -
\ɡl\
angle
- \ɑ̃ɡl\ \ɛɡl\ \øɡl\ - \iɡl\ \ɛ̃ɡl\  \ɔɡl\ - \ɔ̃ɡl\ \uɡl\ \yɡl\
\ɡm\
dogme
\aɡm\ - \ɛɡm\ - \œɡm\ \iɡm\  - \ɔɡm\ - - - -
\ɡn\
stagne
\aɡn\  - - - - - - - - - - \yɡn\
\ɡʁ\
ogre
\aɡʁ\  \ɑ̃ɡʁ\  \ɛɡʁ\ - - \iɡʁ\  \ɛ̃ɡʁ\  \ɔɡʁ\ - \ɔ̃ɡʁ\  \uɡʁ\  -
\j\
taille
\aj\ - \ɛj\ \øj\ - \ij\ - \ɔj\ - - \uj\ -
\jk\
dyke
\ajk\ - \ɛjk\ - - - - - - - - -
\jʃ\
reich
\ajʃ\ - - - - - - - - - - -
\jd\
blade
- - \ɛjd\ - - - - \ɔjd\  - - - -
\jf\
nolife
\ajf\ - - - - - - - - - - -
\jl\
mile
\ajl\  - \ɛjl\ - - - - \ɔjl\  - - - -
\jm\
Schiltigheim
\ajm - \ɛjm\ - - - - - - - - -
\jn\
design
\ajn\ - \ɛjn\ - - - - \ɔjn\ - - - -
\jnd\
grind
\ajnd\ - - - - - - - - - - -
\jnt\
checkpoint
- - - - - - - \ɔjnt\ - - - -
\jp\
hype
\ajp - - - - - - - - - - -
\jʁ\
Eire
\ajʁ\ - \ɛjʁ\ - - - - - - - - -
\js\
édelweiss
\ajs\  - \ɛjs\ - - - - \ɔjs\  - - - -
\jst\
poltergeist
\ajst\ - - - - - - - - - - -
\jt\
light
\ajt\  - \ɛjt\  - - - - - - - - -
\jv\
live
\ajv\ - - - - - - - - - - -
\jz\
king size
\ajz - \ɛjz\ - - - - - - - - -
\l\
brûle
\al\
val
\ɑ̃l\
ébranle
\ɛl\
label
\øl\
meule
\œl\
gueule
\il\
ville
- \ɔl\
bol
\ol\
gnôle
- \ul\
boule
\yl\
brûle
\lb\
bulbe
\alb\ - \ɛlb\ - - \ilb\ - - - - - \ylb\ 
\lbʁ\
Les Albres
\albʁ\ - - - - - - - - - - -
\lk\
calque
\alk\  - \ɛlk\  - - \ilk\ - \ɔlk\  - - \ulk\  \ylk\
\lkʁ\
sépulcre
- - - - - - - - - - - \ylkʁ\ 
\lʃ\
Welche
- - \ɛlʃ\  - \ølʃ\ - - - - - - \ylʃ\
\ld\
tilde
\ald\ - \ɛld\ - - \ild\ - \ɔld\ - - \uld\ -
\ldʁ\
gueldre
- - \ɛldʁ\  - - - - \ɔldʁ\ - - - -
\lf\
golf
\alf\ - \ɛlf\  - - \ilf\ - \ɔlf\ - - \ulf\ \ylf\
\lft\
Delft
- - \ɛlft\ - - - - - - - \ulft\ -
\lɡ\
divulgue
\alɡ\ - \ɛlɡ\ - - - - \ɔlɡ\ - - - \ylɡ\
\lʒ\
Belge
\alʒ\ - \ɛlʒ\  - - - - \ɔlʒ\ - - - \ylʒ\ 
\lm\
calme
\alm\ - \ɛlm\ - - \ilm\ - \ɔlm\ - - \ulm\ \ylm\
\lms\
Holmes
- - - - - - - \ɔlms\  - - - -
\ln\
aulne
- - - - - - - - \oln\ - - -
\lp\
Alpes
\alp\ - \ɛlp\ - - - - \ɔlp\  - - \ulp\  \ylp\
\lʁ\
Coussolre
- - - - - - - \ɔlʁ\ - - - -
\ls\
valse
\als\ - \ɛls\ \øls\ \œls\ - - \ɔls\ - - \uls\ \yls\
\lsk\
Kozielsk
- - \ɛlsk\  - - - - \ɔlsk\ - - - -
\lt\
balte
\alt\ - \ɛlt\ - \œlt\ \ilt\ - \ɔlt\ - - \ult\ \ylt\
\lv\
valve
\alv\ - \ɛlv\ - - \ilv\ - \ɔlv\ - - - \ylv\
\lz\
Elze
- - \ɛlz\ - - - - - - - - -
\m\
me
\am\ - \ɛm\  \øm\ \œm\ \im\ \ɛ̃m\ \ɔm\ \om\ - \um\ \ym\
\md\
lamde
\amd\ - - - - - - - - - - -
\mn\
hymne
\amn\ - \ɛmn\  - - \imn\ - \ɔmn\ - - - \ymn\
\mp\
dump
- \ɑ̃mp\ - - \œmp\ \imp\ - \ɔmp\ - - \ump\ -
\mpf\
schtroumpf
- - - - - - - - - - \umpf\  -
\ms\
clamse
\ams\ - \ɛms\  - - - - \ɔms\ - - - -
\n\
lune
\an\ - \ɛn\ \øn\ \œn\ \in\ - \ɔn\ \on\ - \un\ \yn\
\nʃ\
lunch
- - \ɛnʃ\ - \œnʃ\  \inʃ\ - - - - - -
\nd\
compound
\and\ \ɑ̃nd\ \ɛnd\  - - \ind\ - - - - \und\  -
\nʒ\
lounge
- - - - \œnʒ\ - - - - - \unʒ\ -
\ns\
dance
\ans\ \ɑ̃ns\ \ɛns\  - - \ins\  - - - - - \yns\
\ns\
Minsk
- \ɑ̃nsk\ \ɛnsk\ - - \insk\  - - - - - -
\nt\
sprint
\ant\ - \ɛnt\  - \œnt\ \int\  - - - - \unt\ -
\ntʃ\
lunch
- - \ɛntʃ\ - \œntʃ\  \intʃ\ - - - - \untʃ\ -
\nts\
chintz
- - - - - \ints\ - - - - - -
\nz\
benze
- - \ɛnz\ - - \inz\ - \ɔnz\ - - - -
\ɲ\
bagne
\aɲ\ - \ɛɲ\ \øɲ\ - \iɲ\ \ɛ̃ɲ\ \ɔɲ\ - \ɔ̃ɲ\ \uɲ\ \yɲ\
\ŋ\
bang
- \ɑ̃ŋ\ - - - \iŋ\  \ɛ̃ŋ\ - - \ɔ̃ŋ\ \uŋ\ -
\p\
jupe
\ap\ \ɑ̃p\ \ɛp\ \øp\ - \ip\ \ɛ̃p\ \ɔp\ \op\ \ɔ̃p\ \up\ \yp\
\pf\
kougelhopf
- \ɑ̃pf\ - - - - - \ɔpf\ - - - -
\pl\
peuple
\apl\ \ɑ̃pl\ - \øpl\ - \ipl\ \ɛ̃pl\  \ɔpl\ - - \upl\ \ypl\
\pn\
hypne
- - - - - \ipn\ - - - - - -
\pʁ\
pre
\apʁ\ \ɑ̃pʁ\  \ɛpʁ\ - - \ipʁ\ - \ɔpʁ\ - \ɔ̃pʁ\  - \ypʁ\ 
\ps\
laps
\aps\ \ɑ̃ps\ \ɛps\ - - \ips\ - \ɔps\ - - \ups\ -
\pt\
apte
\apt\ \ɑ̃pt\ \ɛpt\ - - \ipt\  - \ɔpt\ - \ɔ̃pt\  - \ypt\ 
\ptʁ\
sceptre
- - \ɛptʁ\  - - \iptʁ\ - \ɔptʁ\  - - - -
\ʁ\
tare
\aʁ\
bar
\ɑ̃ʁ\
genre
\ɛʁ\
taire
- \œʁ\
labeur
\iʁ\
sortir
\ɛ̃ʁ\
vinrent
\ɔʁ\
trésor
\oʁ\
maure
- \uʁ\
bonjour
\yʁ\
futur
\ʁb\
herbe
\aʁb\ - \ɛʁb\ - - \iʁb\ - \ɔʁb\ - - \uʁb\ \yʁb\
\ʁbʁ\
arbre
\aʁbʁ\ - - - - - - - - - - -
\ʁbz\
NURBS
- - - - \œʁbz\ - - - - - - -
\ʁk\
arc
\aʁk\  - \ɛʁk\ - \œʁk\  \iʁk\  - \ɔʁk\ - - \uʁk\ \yʁk\
\ʁkl\
cercle
\aʁkl\ - \ɛʁkl\ - - - - \ɔʁkl\ - - - -
\ʁks\
Marx
\aʁks\ - - - - - - \ɔʁks\ - - - -
\ʁʃ\
arche
\aʁʃ\ - \ɛʁʃ\ - - \iʁʃ\  - \ɔʁʃ\ - - \uʁʃ\  -
\ʁd\
horde
\aʁd\ - \ɛʁd\ - - - - \ɔʁd\ - - \uʁd\ \yʁd\ 
\ʁdʁ\
ordre
\aʁdʁ\ - \ɛʁdʁ\  - \œʁdʁ\ - - \ɔʁdʁ\ - - \uʁdʁ\  -
\ʁf\
surfe
\aʁf\ - \ɛʁf\ \øʁf\ \œʁf\ \iʁf\  - \ɔʁf\ - - - \yʁf\
\ʁfl\
morfle
- - - - - - - \ɔʁfl\ - - - -
\ʁʒ\
berge
\aʁʒ\ - \ɛʁʒ\ - - - - \ɔʁʒ\ - - \uʁʒ\ \yʁʒ\
\ʁɡ\
orgue
\aʁɡ\ - \ɛʁɡ\ - - - - \ɔʁɡ\ - - \uʁɡ\ \yʁɡ\
\ʁl\
merle
\aʁl\ - \ɛʁl\ \øʁl\ - - - \ɔʁl\ - - \uʁl\ \yʁl\ 
\ʁm\
larme
\aʁm\ - \ɛʁm\ - - \iʁm\  - \ɔʁm\ - - \uʁm\ \yʁm\
\ʁn\
urne
\aʁn\ - \ɛʁn\ - \œʁn\ \iʁn\ - \ɔʁn\ - - \uʁn\ \yʁn\
\ʁɲ\
borgne
\aʁɲ\ - \ɛʁɲ\ - - - - \ɔʁɲ\ - - \uʁɲ\ -
\ʁp\
harpe
\aʁp\ - \ɛʁp\ - - \iʁp\ - - - - - \yʁp\
\ʁpʁ\
pourpre
- - - - - - - - - - \uʁpʁ\  -
\ʁs\
herse
\aʁs\ - \ɛʁs\ \øʁs\ - \iʁs\  - \ɔʁs\ - - \uʁs\ \yʁs\
\ʁsk\
lorsque
- - - - - \iʁsk\ - \ɔʁsk\  - - - -
\ʁst\
karst
\aʁst\ - \ɛʁst\ - - - - \ɔʁst\ - - - \yʁst\
\ʁt\
carte
\aʁt\ - \ɛʁt\ \øʁt\ \œʁt\ \iʁt\ - \ɔʁt\ - - \uʁt\  -
\ʁtʃ\
bortsch
\aʁtʃ\ - - - - - - \ɔʁtʃ\ - - - -
\ʁtʁ\
meurtre
\aʁtʁ\ - \ɛʁtʁ\  - \œʁtʁ\  - - - - - \uʁtʁ\ -
\ʁts\
quartz
\aʁts\ - \ɛʁts\ - - - - \ɔʁts\ - - \uʁts\ -
\ʁv\
verve
\aʁv\  - \ɛʁv\ - \œʁv\ - - \ɔʁv\  - - \uʁv\ \yʁv\ 
\ʁz\
quatorze
- - - - - - - \ɔʁz\  - - - -
\s\
lisse
\as\
liasse
\ɑ̃s\
lance
\ɛs\
baisse
\øs\
lœss
\œs\
reusse
\is\
maïs
\ɛ̃s\ 
mince
\ɔs\
Laos
\os\
hausse
\ɔ̃s\
ronce
\us\
brousse
\ys\
puce
\sk\
risque
\ask\ - \ɛsk\ - - \isk\ - \ɔsk\ - \ɔ̃sk\ \usk\ \ysk\
\skl\
muscle
\askl\ - \ɛskl\ - - \iskl\ - - - - \uskl\ \yskl\ 
\sd\
Dresde
- - \ɛsd\ - - - - - - - - -
\sm\
séisme
\asm\ - \ɛsm\ \øsm\ - \ism\ - \ɔsm\ - - - -
\sp\
jaspe
\asp\ - - - - \isp\ - - - - - -
\st\
buste
\ast\ - \ɛst\ \øst\ - \ist\ - \ɔst\ \ost\ - \ust\ \yst\
\stʁ\
astre
\astʁ\ - \ɛstʁ\  - - \istʁ\ - \ɔstʁ\ \ostʁ\ \ɔ̃stʁ\  \ustʁ\ \ystʁ\ 
\t\
but
\at\ \ɑ̃t\ \ɛt\ \øt\ \œt\ \it\ \ɛ̃t\ \ɔt\ \ot\ \ɔ̃t\  \ut\ \yt\
\tʃ\
match
\atʃ\ \ɑ̃tʃ\ \ɛtʃ\ - - \itʃ\ - \ɔtʃ\ - - \utʃ\ -
\tl\
nahuatl
\atl\ - \ɛtl\ - - \itl\ - \ɔtl\ - - - \ytl\
\tm\
polytme
- - - - - \itm\ - - - - - -
\tʁ\
contre
\atʁ\ \ɑ̃tʁ\ \ɛtʁ\ \øtʁ\ \œtʁ\ \itʁ\ \ɛ̃tʁ\ \ɔtʁ\ \otʁ\ \ɔ̃tʁ\ \utʁ\ \ytʁ\
\ts\
erzatz
\ats\  \ɑ̃ts\ \ɛts\ - - \its\ - - - - \uts\ -
\v\
bave
\av\ \ɑ̃v\ \ɛv\ \øv\ \œv\ \iv\ - \ɔv\  \ov\ \ɔ̃v\ \uv\ \yv\
\vn\
Thorsavn
\avn\ - - - - - - - - - - -
\vʁ\
livre
\avʁ\  \ɑ̃vʁ\  \ɛvʁ\ \øvʁ\ \œvʁ\  \ivʁ\  - \ɔvʁ\ \ovʁ\  - \uvʁ\ -
\w\
wow
\aw\ - \ɛw\ - - - - - \ow\ - - -
\wk\
traouc
\awk\ - - - - - - - - - - -
\wd\
cloud
\awd\ - - - - - - - - - - -
\wl\
OWL
\awl\ - - - - - - - - - - -
\wn\
Freetown
\awn\ - - - - - - - - - - -
\wnd\
pound
\awnd\  - - - - - - - - - - -
\z\
rose
\az\  \ɑ̃z\ \ɛz\ \øz\ \œz\ \iz\ \ɛ̃z\  - \oz\ \ɔ̃z\ \uz\ \yz\
\zd\
Ormuzd
- - - - - - - - - - - \yzd\
\zl\
puzzle
- - - - \œzl\ - - - - - - -

Autres rimes consonantiques modifier

Rimes consonantiques riches modifier

Remarque : Il est possible d’accéder à ces pages à travers la rime suffisante correspondante.

Voir aussi modifier