Conjugaison:coréen/마시다

Verbe

Hangeul 마시다
Prononciation 마시다
/ma.si.ta/
[ma.ɕi.da]
Transcription masida
Conjugaison régulier
vocalique
Court Long
Radical 마시-
Thème en -으 마시-
Thème en -아/어 마셔- 마시어-
Passé
-아/어--
Court Long
마셨- 마시었-
마셨으- 마시었으-
마셨어- 마시었어-
Formes finales
Registre formel Registre informel
Non poli Poli Non poli Poli
Non passé Indicatif Déclaratif 마신다
masinda
[ma.ɕin.da]
마십니다
masimnida
[ma.ɕim.ni.da]
마셔
masyeo
[ma.ɕʌ]
마셔요
masyeoyo
[ma.ɕʌ.jo̞]
Interrogatif 마시느냐
masineunya
[ma.ɕi.nɯ.nja]
마십니까
masimnikka
[ma.ɕim.ni.ˀka]
마시는가
masineunga
[ma.ɕi.nɯn.ɡa]
마시는가요
masineungayo
[ma.ɕi.nɯn.ɡa.jo̞]
마시는지
masineunji
[ma.ɕi.nɯn.dʑi]
마시는지요
masineunjiyo
[ma.ɕi.nɯn.dʑi.jo̞]
Aperceptif 마시는구나
masineunguna
[ma.ɕi.nɯn.ɡu.na]
마시는구나
masineunguna
[ma.ɕi.nɯn.ɡu.na]
마시는군요
masineungunnyo
[ma.ɕi.nɯn.ɡun.njo̞]
Euphémique 마시는데
masineunde
[ma.ɕi.nɯn.de̞]
마시는데요
masineundeyo
[ma.ɕi.nɯn.de̞.jo̞]
Évidentiel Déclaratif 마시더라
masideora
[ma.ɕi.dʌ.ɾa]
마시더라고
masideorago
[ma.ɕi.dʌ.ɾa.ɡo]
마시더라고요
masideoragoyo
[ma.ɕi.dʌ.ɾa.ɡo.jo̞]
Interrogatif 마시더냐
masideonya
[ma.ɕi.dʌ.nja]
마시던가
masideonga
[ma.ɕi.dʌn.ɡa]
마시던가요
masideongayo
[ma.ɕi.dʌn.ɡa.jo̞]
마시던지
masideonji
[ma.ɕi.dʌn.dʑi]
마시던지요
masideonjiyo
[ma.ɕi.dʌn.dʑi.jo̞]
Aperceptif 마시더구나
masideoguna
[ma.ɕi.dʌ.ɡu.na]
마시더구나
masideoguna
[ma.ɕi.dʌ.ɡu.na]
마시더군요
masideogunnyo
[ma.ɕi.dʌ.ɡun.njo̞]
Euphémique 마시던데
masideonde
[ma.ɕi.dʌn.de̞]
마시던데요
masideondeyo
[ma.ɕi.dʌn.de̞.jo̞]
Spéculatif Déclaratif 마시리라
masirira
[ma.ɕi.ɾi.ɾa]
Interrogatif 마시랴
masirya
[ma.ɕi.ɾja]
마실까
masilkka
[ma.ɕiɭ.ˀka]
마실까요
masilkkayo
[ma.ɕiɭ.ˀka.jo̞]
Assertif 마시지
masiji
[ma.ɕi.dʑi]
마시죠
masijyo
[ma.ɕi.dʑo̞]
Hortatif 마시자
masija
[ma.ɕi.dʑa]
마십시다
masipsida
[ma.ɕip.ˀɕi.da]
마셔
masyeo
[ma.ɕʌ]
마셔요
masyeoyo
[ma.ɕʌ.jo̞]
Impératif 마셔라
masyeora
[ma.ɕʌ.ɾa]
Promissif 마시마
masima
[ma.ɕi.ma]
마실게
masilge
[ma.ɕiɭ.ˀke̞]
마실게요
masilgeyo
[ma.ɕiɭ.ˀke̞.jo̞]
Passé Indicatif Déclaratif 마셨다
masyeotda
[ma.ɕʌ.ˀta]
마셨습니다
masyeotseumnida
[ma.ɕʌ.ˀsɯm.ni.da]
마셨어
masyeosseo
[ma.ɕʌ.ˀsʌ]
마셨어요
masyeosseoyo
[ma.ɕʌ.ˀsʌ.jo̞]
Interrogatif 마셨느냐
masyeonneunya
[ma.ɕʌn.nɯ.nja]
마셨습니까
masyeotseumnikka
[ma.ɕʌ.ˀsɯm.ni.ˀka]
마셨는가
masyeonneunga
[ma.ɕʌn.nɯn.ɡa]
마셨는가요
masyeonneungayo
[ma.ɕʌn.nɯn.ɡa.jo̞]
마셨는지
masyeonneunji
[ma.ɕʌn.nɯn.dʑi]
마셨는지요
masyeonneunjiyo
[ma.ɕʌn.nɯn.dʑi.jo̞]
Aperceptif 마셨구나
masyeotguna
[ma.ɕʌt̚.ˀku.na]
마셨구나
masyeotguna
[ma.ɕʌt̚.ˀku.na]
마셨군요
masyeotgunnyo
[ma.ɕʌt̚.ˀkun.njo̞]
Euphémique 마셨는데
masyeonneunde
[ma.ɕʌn.nɯn.de̞]
마셨는데요
masyeonneundeyo
[ma.ɕʌn.nɯn.de̞.jo̞]
Évidentiel Déclaratif 마셨더라
masyeotdeora
[ma.ɕʌ.ˀtʌ.ɾa]
마셨더라고
masyeotdeorago
[ma.ɕʌ.ˀtʌ.ɾa.ɡo]
마셨더라고요
masyeotdeoragoyo
[ma.ɕʌ.ˀtʌ.ɾa.ɡo.jo̞]
Interrogatif 마셨더냐
masyeotdeonya
[ma.ɕʌ.ˀtʌ.nja]
마셨던가
masyeotdeonga
[ma.ɕʌ.ˀtʌn.ɡa]
마셨던가요
masyeotdeongayo
[ma.ɕʌ.ˀtʌn.ɡa.jo̞]
마셨던지
masyeotdeonji
[ma.ɕʌ.ˀtʌn.dʑi]
마셨던지요
masyeotdeonjiyo
[ma.ɕʌ.ˀtʌn.dʑi.jo̞]
Aperceptif 마셨더구나
masyeotdeoguna
[ma.ɕʌ.ˀtʌ.ɡu.na]
마셨더구나
masyeotdeoguna
[ma.ɕʌ.ˀtʌ.ɡu.na]
마셨더군요
masyeotdeogunnyo
[ma.ɕʌ.ˀtʌ.ɡun.njo̞]
Euphémique 마셨던데
masyeotdeonde
[ma.ɕʌ.ˀtʌn.de̞]
마셨던데요
masyeotdeondeyo
[ma.ɕʌ.ˀtʌn.de̞.jo̞]
Spéculatif Déclaratif 마셨으리라
masyeosseurira
[ma.ɕʌ.ˀsɯ.ɾi.ɾa]
Interrogatif 마셨으랴
masyeosseurya
[ma.ɕʌ.ˀsɯ.ɾja]
마셨을까
masyeosseulkka
[ma.ɕʌ.ˀsɯɭ.ˀka]
마셨을까요
masyeosseulkkayo
[ma.ɕʌ.ˀsɯɭ.ˀka.jo̞]
Assertif 마셨지
masyeotji
[ma.ɕʌ.ˀtɕi]
마셨죠
masyeotjyo
[ma.ɕʌ.ˀtɕo̞]
Formes épithètes
- / - - -
Non passé 마시는
masineun
[ma.ɕi.nɯn]
마시던
masideon
[ma.ɕi.dʌn]
마실
masil
[ma.ɕiɭ]
Passé 마신
masin
[ma.ɕin]
마셨던
masyeotdeon
[ma.ɕʌ.ˀtʌn]
마셨을
masyeosseul
[ma.ɕʌ.ˀsɯɭ]
Formes nominales
- -
Non passé 마시기
masigi
[ma.ɕi.ɡi]
마심
masim
[ma.ɕim]
Passé 마셨기
masyeotgi
[ma.ɕʌt̚.ˀki]
마셨음
masyeosseum
[ma.ɕʌ.ˀsɯm]
Formes conjonctive
- -니까 -다가 - - - -
Non passé 마시고
masigo
[ma.ɕi.ɡo]
마시니까
masinikka
[ma.ɕi.ni.ˀka]
마시다가
masidaga
[ma.ɕi.da.ɡa]
마셔도
masyeodo
[ma.ɕʌ.do]
마시면
masimyeon
[ma.ɕi.mjʌn]
마셔서
masyeoseo
[ma.ɕʌ.sʌ]
마시지
masiji
[ma.ɕi.dʑi]
Passé 마셨고
masyeotgo
[ma.ɕʌt̚.ˀko]
마셨으니까
masyeosseunikka
[ma.ɕʌ.ˀsɯ.ni.ˀka]
마셨다가
masyeotdaga
[ma.ɕʌ.ˀta.ɡa]
마셨어도
masyeosseodo
[ma.ɕʌ.ˀsʌ.do]
마셨으면
masyeosseumyeon
[ma.ɕʌ.ˀsɯ.mjʌn]
마셨지
masyeotji
[ma.ɕʌ.ˀtɕi]