Conjugaison:coréen/말하다

Verbe

Hangeul 말하다
Prononciation 말하다
/ma.lha.ta/
[ma.ɾʱa.da]
Transcription malhada
Conjugaison irrégulier-여
Court Long
Radical 말하-
Thème en -으 말하-
Thème en -아/어 말해- 말하여-
Passé
-아/어--
Court Long
말했- 말하였-
말했으- 말하였으-
말했어- 말하였어-
Formes finales
Registre formel Registre informel
Non poli Poli Non poli Poli
Non passé Indicatif Déclaratif 말한다
malhanda
[ma.ɾʱan.da]
말합니다
malhamnida
[ma.ɾʱam.ni.da]
말해
malhae
[ma.ɾʱe̞]
말해요
malhaeyo
[ma.ɾʱe̞.jo̞]
Interrogatif 말하느냐
malhaneunya
[ma.ɾʱa.nɯ.nja]
말합니까
malhamnikka
[ma.ɾʱam.ni.ˀka]
말하는가
malhaneunga
[ma.ɾʱa.nɯn.ɡa]
말하는가요
malhaneungayo
[ma.ɾʱa.nɯn.ɡa.jo̞]
말하는지
malhaneunji
[ma.ɾʱa.nɯn.dʑi]
말하는지요
malhaneunjiyo
[ma.ɾʱa.nɯn.dʑi.jo̞]
Aperceptif 말하는구나
malhaneunguna
[ma.ɾʱa.nɯn.ɡu.na]
말하는구나
malhaneunguna
[ma.ɾʱa.nɯn.ɡu.na]
말하는군요
malhaneungunnyo
[ma.ɾʱa.nɯn.ɡun.njo̞]
Euphémique 말하는데
malhaneunde
[ma.ɾʱa.nɯn.de̞]
말하는데요
malhaneundeyo
[ma.ɾʱa.nɯn.de̞.jo̞]
Évidentiel Déclaratif 말하더라
malhadeora
[ma.ɾʱa.dʌ.ɾa]
말하더라고
malhadeorago
[ma.ɾʱa.dʌ.ɾa.ɡo]
말하더라고요
malhadeoragoyo
[ma.ɾʱa.dʌ.ɾa.ɡo.jo̞]
Interrogatif 말하더냐
malhadeonya
[ma.ɾʱa.dʌ.nja]
말하던가
malhadeonga
[ma.ɾʱa.dʌn.ɡa]
말하던가요
malhadeongayo
[ma.ɾʱa.dʌn.ɡa.jo̞]
말하던지
malhadeonji
[ma.ɾʱa.dʌn.dʑi]
말하던지요
malhadeonjiyo
[ma.ɾʱa.dʌn.dʑi.jo̞]
Aperceptif 말하더구나
malhadeoguna
[ma.ɾʱa.dʌ.ɡu.na]
말하더구나
malhadeoguna
[ma.ɾʱa.dʌ.ɡu.na]
말하더군요
malhadeogunnyo
[ma.ɾʱa.dʌ.ɡun.njo̞]
Euphémique 말하던데
malhadeonde
[ma.ɾʱa.dʌn.de̞]
말하던데요
malhadeondeyo
[ma.ɾʱa.dʌn.de̞.jo̞]
Spéculatif Déclaratif 말하리라
malharira
[ma.ɾʱa.ɾi.ɾa]
Interrogatif 말하랴
malharya
[ma.ɾʱa.ɾja]
말할까
malhalkka
[ma.ɾʱaɭ.ˀka]
말할까요
malhalkkayo
[ma.ɾʱaɭ.ˀka.jo̞]
Assertif 말하지
malhaji
[ma.ɾʱa.dʑi]
말하죠
malhajyo
[ma.ɾʱa.dʑo̞]
Hortatif 말하자
malhaja
[ma.ɾʱa.dʑa]
말합시다
malhapsida
[ma.ɾʱap.ˀɕi.da]
말해
malhae
[ma.ɾʱe̞]
말해요
malhaeyo
[ma.ɾʱe̞.jo̞]
Impératif 말해라
malhaera
[ma.ɾʱe̞.ɾa]
Promissif 말하마
malhama
[ma.ɾʱa.ma]
말할게
malhalge
[ma.ɾʱaɭ.ˀke̞]
말할게요
malhalgeyo
[ma.ɾʱaɭ.ˀke̞.jo̞]
Passé Indicatif Déclaratif 말했다
malhaetda
[ma.ɾʱe̞.ˀta]
말했습니다
malhaetseumnida
[ma.ɾʱe̞.ˀsɯm.ni.da]
말했어
malhaesseo
[ma.ɾʱe̞.ˀsʌ]
말했어요
malhaesseoyo
[ma.ɾʱe̞.ˀsʌ.jo̞]
Interrogatif 말했느냐
malhaenneunya
[ma.ɾʱe̞n.nɯ.nja]
말했습니까
malhaetseumnikka
[ma.ɾʱe̞.ˀsɯm.ni.ˀka]
말했는가
malhaenneunga
[ma.ɾʱe̞n.nɯn.ɡa]
말했는가요
malhaenneungayo
[ma.ɾʱe̞n.nɯn.ɡa.jo̞]
말했는지
malhaenneunji
[ma.ɾʱe̞n.nɯn.dʑi]
말했는지요
malhaenneunjiyo
[ma.ɾʱe̞n.nɯn.dʑi.jo̞]
Aperceptif 말했구나
malhaetguna
[ma.ɾʱe̞t̚.ˀku.na]
말했구나
malhaetguna
[ma.ɾʱe̞t̚.ˀku.na]
말했군요
malhaetgunnyo
[ma.ɾʱe̞t̚.ˀkun.njo̞]
Euphémique 말했는데
malhaenneunde
[ma.ɾʱe̞n.nɯn.de̞]
말했는데요
malhaenneundeyo
[ma.ɾʱe̞n.nɯn.de̞.jo̞]
Évidentiel Déclaratif 말했더라
malhaetdeora
[ma.ɾʱe̞.ˀtʌ.ɾa]
말했더라고
malhaetdeorago
[ma.ɾʱe̞.ˀtʌ.ɾa.ɡo]
말했더라고요
malhaetdeoragoyo
[ma.ɾʱe̞.ˀtʌ.ɾa.ɡo.jo̞]
Interrogatif 말했더냐
malhaetdeonya
[ma.ɾʱe̞.ˀtʌ.nja]
말했던가
malhaetdeonga
[ma.ɾʱe̞.ˀtʌn.ɡa]
말했던가요
malhaetdeongayo
[ma.ɾʱe̞.ˀtʌn.ɡa.jo̞]
말했던지
malhaetdeonji
[ma.ɾʱe̞.ˀtʌn.dʑi]
말했던지요
malhaetdeonjiyo
[ma.ɾʱe̞.ˀtʌn.dʑi.jo̞]
Aperceptif 말했더구나
malhaetdeoguna
[ma.ɾʱe̞.ˀtʌ.ɡu.na]
말했더구나
malhaetdeoguna
[ma.ɾʱe̞.ˀtʌ.ɡu.na]
말했더군요
malhaetdeogunnyo
[ma.ɾʱe̞.ˀtʌ.ɡun.njo̞]
Euphémique 말했던데
malhaetdeonde
[ma.ɾʱe̞.ˀtʌn.de̞]
말했던데요
malhaetdeondeyo
[ma.ɾʱe̞.ˀtʌn.de̞.jo̞]
Spéculatif Déclaratif 말했으리라
malhaesseurira
[ma.ɾʱe̞.ˀsɯ.ɾi.ɾa]
Interrogatif 말했으랴
malhaesseurya
[ma.ɾʱe̞.ˀsɯ.ɾja]
말했을까
malhaesseulkka
[ma.ɾʱe̞.ˀsɯɭ.ˀka]
말했을까요
malhaesseulkkayo
[ma.ɾʱe̞.ˀsɯɭ.ˀka.jo̞]
Assertif 말했지
malhaetji
[ma.ɾʱe̞.ˀtɕi]
말했죠
malhaetjyo
[ma.ɾʱe̞.ˀtɕo̞]
Formes épithètes
- / - - -
Non passé 말하는
malhaneun
[ma.ɾʱa.nɯn]
말하던
malhadeon
[ma.ɾʱa.dʌn]
말할
malhal
[ma.ɾʱaɭ]
Passé 말한
malhan
[ma.ɾʱan]
말했던
malhaetdeon
[ma.ɾʱe̞.ˀtʌn]
말했을
malhaesseul
[ma.ɾʱe̞.ˀsɯɭ]
Formes nominales
- -
Non passé 말하기
malhagi
[ma.ɾʱa.ɡi]
말함
malham
[ma.ɾʱam]
Passé 말했기
malhaetgi
[ma.ɾʱe̞t̚.ˀki]
말했음
malhaesseum
[ma.ɾʱe̞.ˀsɯm]
Formes conjonctive
- -니까 -다가 - - - -
Non passé 말하고
malhago
[ma.ɾʱa.ɡo]
말하니까
malhanikka
[ma.ɾʱa.ni.ˀka]
말하다가
malhadaga
[ma.ɾʱa.da.ɡa]
말해도
malhaedo
[ma.ɾʱe̞.do]
말하면
malhamyeon
[ma.ɾʱa.mjʌn]
말해서
malhaeseo
[ma.ɾʱe̞.sʌ]
말하지
malhaji
[ma.ɾʱa.dʑi]
Passé 말했고
malhaetgo
[ma.ɾʱe̞t̚.ˀko]
말했으니까
malhaesseunikka
[ma.ɾʱe̞.ˀsɯ.ni.ˀka]
말했다가
malhaetdaga
[ma.ɾʱe̞.ˀta.ɡa]
말했어도
malhaesseodo
[ma.ɾʱe̞.ˀsʌ.do]
말했으면
malhaesseumyeon
[ma.ɾʱe̞.ˀsɯ.mjʌn]
말했지
malhaetji
[ma.ɾʱe̞.ˀtɕi]