Conjugaison:français/recrever

Conjugaison en français
recrever
Verbe du premier groupe,
conjugué comme {{fr-conj-1-e*er}}

Conjugaison de recrever, verbe du 1er groupe, conjugué avec l’auxiliaire avoir.


Modes impersonnels

Indicatif

Présent
je  recrève \ʒə  ʁə.kʁɛv\
tu  recrèves \ty  ʁə.kʁɛv\
il/elle/on  recrève \[il/ɛl/ɔ̃]  ʁə.kʁɛv\
nous  recrevons \nu  ʁə.kʁə.vɔ̃\
vous  recrevez \vu  ʁə.kʁə.ve\
ils/elles  recrèvent \[il/ɛl]  ʁə.kʁɛv\
Passé composé
j’ai  recrevé  \ʒ‿e ʁə.kʁə.ve\
tu as  recrevé  \ty a ʁə.kʁə.ve\
il/elle/on a  recrevé  \[i.l/ɛ.l/ɔ̃.n]‿a ʁə.kʁə.ve\
nous avons  recrevé  \nu.z‿a.vɔ̃ ʁə.kʁə.ve\
vous avez  recrevé  \vu.z‿a.ve ʁə.kʁə.ve\
ils/elles ont  recrevé  \[i/ɛ]l.z‿ɔ̃ ʁə.kʁə.ve\
Imparfait
je  recrevais \ʒə  ʁə.kʁə.vɛ\
tu  recrevais \ty  ʁə.kʁə.vɛ\
il/elle/on  recrevait \[il/ɛl/ɔ̃]  ʁə.kʁə.vɛ\
nous  recrevions \nu  ʁə.kʁə.vjɔ̃\
vous  recreviez \vu  ʁə.kʁə.vje\
ils/elles  recrevaient \[il/ɛl]  ʁə.kʁə.vɛ\
Plus-que-parfait
j’avais  recrevé  \ʒ‿a.vɛ ʁə.kʁə.ve\
tu avais  recrevé  \ty a.vɛ ʁə.kʁə.ve\
il/elle/on avait  recrevé  \[i.l/ɛ.l/ɔ̃.n]‿a.vɛ ʁə.kʁə.ve\
nous avions  recrevé  \nu.z‿a.vjɔ̃ ʁə.kʁə.ve\
vous aviez  recrevé  \vu.z‿a.vje ʁə.kʁə.ve\
ils/elles avaient  recrevé  \[i/ɛ]l.z‿a.vɛ ʁə.kʁə.ve\
Passé simple
je  recrevai \ʒə  ʁə.kʁə.ve\
tu  recrevas \ty  ʁə.kʁə.va\
il/elle/on  recreva \[il/ɛl/ɔ̃]  ʁə.kʁə.va\
nous  recrevâmes \nu  ʁə.kʁə.vam\
vous  recrevâtes \vu  ʁə.kʁə.vat\
ils/elles  recrevèrent \[il/ɛl]  ʁə.kʁə.vɛʁ\
Passé antérieur
j’eus  recrevé  \ʒ‿y ʁə.kʁə.ve\
tu eus  recrevé  \ty y ʁə.kʁə.ve\
il/elle/on eut  recrevé  \[i.l/ɛ.l/ɔ̃.n]‿y ʁə.kʁə.ve\
nous eûmes  recrevé  \nu.z‿ym ʁə.kʁə.ve\
vous eûtes  recrevé  \vu.z‿yt ʁə.kʁə.ve\
ils/elles eurent  recrevé  \[i/ɛ]l.z‿yʁ ʁə.kʁə.ve\
Futur simple
je  recrèverai \ʒə  ʁə.kʁɛ.v(ə.)ʁe\
tu  recrèveras \ty  ʁə.kʁɛ.v(ə.)ʁa\
il/elle/on  recrèvera \[il/ɛl/ɔ̃]  ʁə.kʁɛ.v(ə.)ʁa\
nous  recrèverons \nu  ʁə.kʁɛ.v(ə.)ʁɔ̃\
vous  recrèverez \vu  ʁə.kʁɛ.v(ə.)ʁe\
ils/elles  recrèveront \[il/ɛl]  ʁə.kʁɛ.v(ə.)ʁɔ̃\
Futur antérieur
j’aurai  recrevé  \ʒ‿o.ʁe ʁə.kʁə.ve\
tu auras  recrevé  \ty o.ʁa ʁə.kʁə.ve\
il/elle/on aura  recrevé  \[i.l/ɛ.l/ɔ̃.n]‿o.ʁa ʁə.kʁə.ve\
nous aurons  recrevé  \nu.z‿o.ʁɔ̃ ʁə.kʁə.ve\
vous aurez  recrevé  \vu.z‿o.ʁe ʁə.kʁə.ve\
ils/elles auront  recrevé  \[i/ɛ]l.z‿o.ʁɔ̃ ʁə.kʁə.ve\

Subjonctif

Présent
que je  recrève \kə ʒə  ʁə.kʁɛv\
que tu  recrèves \kə ty  ʁə.kʁɛv\
qu’il/elle/on  recrève \k‿[il/ɛl/ɔ̃]  ʁə.kʁɛv\
que nous  recrevions \kə nu  ʁə.kʁə.vjɔ̃\
que vous  recreviez \kə vu  ʁə.kʁə.vje\
qu’ils/elles  recrèvent \k‿[il/ɛl]  ʁə.kʁɛv\
Passé
que j’aie  recrevé  \kə ʒ‿ɛ ʁə.kʁə.ve\
que tu aies  recrevé  \kə ty ɛ ʁə.kʁə.ve\
qu’il/elle/on ait  recrevé  \k‿[i.l/ɛ.l/ɔ̃.n]‿ɛ ʁə.kʁə.ve\
que nous ayons  recrevé  \kə nu.z‿ɛ.jɔ̃ ʁə.kʁə.ve\
que vous ayez  recrevé  \kə vu.z‿ɛ.je ʁə.kʁə.ve\
qu’ils/elles aient  recrevé  \k‿[i/ɛ]l.z‿ɛ ʁə.kʁə.ve\
Imparfait
que je  recrevasse \kə ʒə  ʁə.kʁə.vas\
que tu  recrevasses \kə ty  ʁə.kʁə.vas\
qu’il/elle/on  recrevât \k‿[il/ɛl/ɔ̃]  ʁə.kʁə.va\
que nous  recrevassions \kə nu  ʁə.kʁə.va.sjɔ̃\
que vous  recrevassiez \kə vu  ʁə.kʁə.va.sje\
qu’ils/elles  recrevassent \k‿[il/ɛl]  ʁə.kʁə.vas\
Plus-que-parfait
que j’eusse  recrevé  \kə ʒ‿ys ʁə.kʁə.ve\
que tu eusses  recrevé  \kə ty ys ʁə.kʁə.ve\
qu’il/elle/on eût  recrevé  \k‿[i.l/ɛ.l/ɔ̃.n]‿y ʁə.kʁə.ve\
que nous eussions  recrevé  \kə nu.z‿y.sjɔ̃ ʁə.kʁə.ve\
que vous eussiez  recrevé  \kə vu.z‿y.sje ʁə.kʁə.ve\
qu’ils/elles eussent  recrevé  \k‿[i/ɛ]l.z‿ys ʁə.kʁə.ve\

Conditionnel

Impératif

Présent
  recrève  \ʁə.kʁɛv\
  recrevons  \ʁə.kʁə.vɔ̃\
  recrevez  \ʁə.kʁə.ve\
Passé
 aie  recrevé   \ɛ ʁə.kʁə.ve\ 
 ayons  recrevé   \ɛ.jɔ̃ ʁə.kʁə.ve\ 
 ayez  recrevé   \ɛ.je ʁə.kʁə.ve\