Conjugaison:français/repotiner

Conjugaison en français
repotiner
Verbe du premier groupe,
conjugué comme {{fr-conj-1}}

Conjugaison de repotiner, verbe du 1er groupe, conjugué avec l’auxiliaire avoir.


Modes impersonnels

Indicatif

Présent
je  repotine \ʒə  ʁə.pɔ.tin\
tu  repotines \ty  ʁə.pɔ.tin\
il/elle/on  repotine \[il/ɛl/ɔ̃]  ʁə.pɔ.tin\
nous  repotinons \nu  ʁə.pɔ.ti.nɔ̃\
vous  repotinez \vu  ʁə.pɔ.ti.ne\
ils/elles  repotinent \[il/ɛl]  ʁə.pɔ.tin\
Passé composé
j’ai  repotiné  \ʒ‿e ʁə.pɔ.ti.ne\
tu as  repotiné  \ty a ʁə.pɔ.ti.ne\
il/elle/on a  repotiné  \[i.l/ɛ.l/ɔ̃.n]‿a ʁə.pɔ.ti.ne\
nous avons  repotiné  \nu.z‿a.vɔ̃ ʁə.pɔ.ti.ne\
vous avez  repotiné  \vu.z‿a.ve ʁə.pɔ.ti.ne\
ils/elles ont  repotiné  \[i/ɛ]l.z‿ɔ̃ ʁə.pɔ.ti.ne\
Imparfait
je  repotinais \ʒə  ʁə.pɔ.ti.nɛ\
tu  repotinais \ty  ʁə.pɔ.ti.nɛ\
il/elle/on  repotinait \[il/ɛl/ɔ̃]  ʁə.pɔ.ti.nɛ\
nous  repotinions \nu  ʁə.pɔ.ti.njɔ̃\
vous  repotiniez \vu  ʁə.pɔ.ti.nje\
ils/elles  repotinaient \[il/ɛl]  ʁə.pɔ.ti.nɛ\
Plus-que-parfait
j’avais  repotiné  \ʒ‿a.vɛ ʁə.pɔ.ti.ne\
tu avais  repotiné  \ty a.vɛ ʁə.pɔ.ti.ne\
il/elle/on avait  repotiné  \[i.l/ɛ.l/ɔ̃.n]‿a.vɛ ʁə.pɔ.ti.ne\
nous avions  repotiné  \nu.z‿a.vjɔ̃ ʁə.pɔ.ti.ne\
vous aviez  repotiné  \vu.z‿a.vje ʁə.pɔ.ti.ne\
ils/elles avaient  repotiné  \[i/ɛ]l.z‿a.vɛ ʁə.pɔ.ti.ne\
Passé simple
je  repotinai \ʒə  ʁə.pɔ.ti.ne\
tu  repotinas \ty  ʁə.pɔ.ti.na\
il/elle/on  repotina \[il/ɛl/ɔ̃]  ʁə.pɔ.ti.na\
nous  repotinâmes \nu  ʁə.pɔ.ti.nam\
vous  repotinâtes \vu  ʁə.pɔ.ti.nat\
ils/elles  repotinèrent \[il/ɛl]  ʁə.pɔ.ti.nɛʁ\
Passé antérieur
j’eus  repotiné  \ʒ‿y ʁə.pɔ.ti.ne\
tu eus  repotiné  \ty y ʁə.pɔ.ti.ne\
il/elle/on eut  repotiné  \[i.l/ɛ.l/ɔ̃.n]‿y ʁə.pɔ.ti.ne\
nous eûmes  repotiné  \nu.z‿ym ʁə.pɔ.ti.ne\
vous eûtes  repotiné  \vu.z‿yt ʁə.pɔ.ti.ne\
ils/elles eurent  repotiné  \[i/ɛ]l.z‿yʁ ʁə.pɔ.ti.ne\
Futur simple
je  repotinerai \ʒə  ʁə.pɔ.ti.n(ə.)ʁe\
tu  repotineras \ty  ʁə.pɔ.ti.n(ə.)ʁa\
il/elle/on  repotinera \[il/ɛl/ɔ̃]  ʁə.pɔ.ti.n(ə.)ʁa\
nous  repotinerons \nu  ʁə.pɔ.ti.n(ə.)ʁɔ̃\
vous  repotinerez \vu  ʁə.pɔ.ti.n(ə.)ʁe\
ils/elles  repotineront \[il/ɛl]  ʁə.pɔ.ti.n(ə.)ʁɔ̃\
Futur antérieur
j’aurai  repotiné  \ʒ‿o.ʁe ʁə.pɔ.ti.ne\
tu auras  repotiné  \ty o.ʁa ʁə.pɔ.ti.ne\
il/elle/on aura  repotiné  \[i.l/ɛ.l/ɔ̃.n]‿o.ʁa ʁə.pɔ.ti.ne\
nous aurons  repotiné  \nu.z‿o.ʁɔ̃ ʁə.pɔ.ti.ne\
vous aurez  repotiné  \vu.z‿o.ʁe ʁə.pɔ.ti.ne\
ils/elles auront  repotiné  \[i/ɛ]l.z‿o.ʁɔ̃ ʁə.pɔ.ti.ne\

Subjonctif

Présent
que je  repotine \kə ʒə  ʁə.pɔ.tin\
que tu  repotines \kə ty  ʁə.pɔ.tin\
qu’il/elle/on  repotine \k‿[il/ɛl/ɔ̃]  ʁə.pɔ.tin\
que nous  repotinions \kə nu  ʁə.pɔ.ti.njɔ̃\
que vous  repotiniez \kə vu  ʁə.pɔ.ti.nje\
qu’ils/elles  repotinent \k‿[il/ɛl]  ʁə.pɔ.tin\
Passé
que j’aie  repotiné  \kə ʒ‿ɛ ʁə.pɔ.ti.ne\
que tu aies  repotiné  \kə ty ɛ ʁə.pɔ.ti.ne\
qu’il/elle/on ait  repotiné  \k‿[i.l/ɛ.l/ɔ̃.n]‿ɛ ʁə.pɔ.ti.ne\
que nous ayons  repotiné  \kə nu.z‿ɛ.jɔ̃ ʁə.pɔ.ti.ne\
que vous ayez  repotiné  \kə vu.z‿ɛ.je ʁə.pɔ.ti.ne\
qu’ils/elles aient  repotiné  \k‿[i/ɛ]l.z‿ɛ ʁə.pɔ.ti.ne\
Imparfait
que je  repotinasse \kə ʒə  ʁə.pɔ.ti.nas\
que tu  repotinasses \kə ty  ʁə.pɔ.ti.nas\
qu’il/elle/on  repotinât \k‿[il/ɛl/ɔ̃]  ʁə.pɔ.ti.na\
que nous  repotinassions \kə nu  ʁə.pɔ.ti.na.sjɔ̃\
que vous  repotinassiez \kə vu  ʁə.pɔ.ti.na.sje\
qu’ils/elles  repotinassent \k‿[il/ɛl]  ʁə.pɔ.ti.nas\
Plus-que-parfait
que j’eusse  repotiné  \kə ʒ‿ys ʁə.pɔ.ti.ne\
que tu eusses  repotiné  \kə ty ys ʁə.pɔ.ti.ne\
qu’il/elle/on eût  repotiné  \k‿[i.l/ɛ.l/ɔ̃.n]‿y ʁə.pɔ.ti.ne\
que nous eussions  repotiné  \kə nu.z‿y.sjɔ̃ ʁə.pɔ.ti.ne\
que vous eussiez  repotiné  \kə vu.z‿y.sje ʁə.pɔ.ti.ne\
qu’ils/elles eussent  repotiné  \k‿[i/ɛ]l.z‿ys ʁə.pɔ.ti.ne\

Conditionnel

Impératif

Présent
  repotine  \ʁə.pɔ.tin\
  repotinons  \ʁə.pɔ.ti.nɔ̃\
  repotinez  \ʁə.pɔ.ti.ne\
Passé
 aie  repotiné   \ɛ ʁə.pɔ.ti.ne\ 
 ayons  repotiné   \ɛ.jɔ̃ ʁə.pɔ.ti.ne\ 
 ayez  repotiné   \ɛ.je ʁə.pɔ.ti.ne\