Modes impersonnelsIndicatifSubjonctifConditionnelImpératif

amare, verbe régulier du premier groupe, conjugué avec l’auxiliaire avere.Modes impersonnels Modifier

Indicatif Modifier

Présent
(io)   amo \ˈa.mo\
(tu)   ami \ˈa.mi\
(lui / lei)   ama \ˈa.ma\
(noi)   amiamo \a.ˈmja.mo\
(voi)   amate \a.ˈma.te\
(loro)   amano \ˈa.ma.no\
Passé composé
(io)  ho amato \o a.ˈma.to\
(tu)  hai amato \ˈai a.ˈma.to\
(lui / lei)  ha amato \a a.ˈma.to\
(noi)  abbiamo amato \ab.bj.ˈa.mo a.ˈma.to\
(voi)  avete amato \a.ˈve.te a.ˈma.to\
(loro)  hanno amato \ˈan.no a.ˈma.to\
Imparfait
(io)   amavo \a.ˈma.vo\
(tu)   amavi \a.ˈma.vi\
(lui / lei)   amava \a.ˈma.va\
(noi)   amavamo \a.ma.ˈva.mo\
(voi)   amavate \a.ma.ˈva.te\
(loro)   amavano \a.ˈma.va.no\
Plus-que-parfait
(io)  avevo amato \a.ˈve.voa.ˈma.to\
(tu)  avevi amato \a.ˈve.vi a.ˈma.to\
(lui / lei)  aveva amato \a.ˈve.va a.ˈma.to\
(noi)  avevamo amato \a.ve.ˈva.mo a.ˈma.to\
(voi)  avevate amato \a.ve.ˈva.te a.ˈma.to\
(loro)  avevano amato \a.ˈve.va.no a.ˈma.to\
Passé simple
(io)   amai \a.ˈma.i\
(tu)   amasti \a.ˈmas.ti\
(lui / lei)   amò \a.ˈmo\
(noi)   amammo \a.ˈmam.mo\
(voi)   amaste \a.ˈma.ste\
(loro)   amarono \a.ˈma.ro.no\
Passé antérieur
(io)  ebbi amato \ˈeb.bi a.ˈma.to\
(tu)  avesti amato \a.ˈves.ti a.ˈma.to\
(lui / lei)  ebbe amato \ˈeb.be a.ˈma.to\
(noi)  avemmo amato \a.ˈvem.mo a.ˈma.to\
(voi)  aveste amato \a.ˈves.te a.ˈma.to\
(loro)  ebbero amato \ˈeb.be.ro a.ˈma.to\
Futur simple
(io)   amerò \a.me.ˈro\
(tu)   amerai \a.me.ˈra.i\
(lui / lei)   amerà \a.me.ˈra\
(noi)   ameremo \a.me.ˈre.mo\
(voi)   amerete \a.me.ˈre.te\
(loro)   ameranno \a.ˈme.ran.no\
Futur antérieur
(io)  avrò amato \a.ˈvro a.ˈma.to\
(tu)  avrai amato \a.ˈvrai a.ˈma.to\
(lui / lei)  avrà amato \a.ˈvra a.ˈma.to\
(noi)  avremo amato \a.ˈvre.mo a.ˈma.to\
(voi)  avrete amato \a.ˈvre.te a.ˈma.to\
(loro)  avranno amato \a.vran.no a.ˈma.to\

Conditionnel Modifier

Présent
(io)   amerei \a.me.ˈre.i\
(tu)   ameresti \a.me.ˈres.ti\
(lui / lei)   amerebbe \a.me.ˈreb.be\
(noi)   ameremmo \a.me.ˈrem.mo\
(voi)   amereste \a.me.ˈre.ste\
(loro)   amerebbero \a.me.ˈreb.be.ro\
Passé
(io)  avrei amato \a.ˈvre.i a.ˈma.to\
(tu)  avresti amato \a.ˈvres.ti a.ˈma.to\
(lui / lei)  avrebbe amato \aˈ.vreb.be a.ˈma.to\
(noi)  avremmo amato \a.ˈvrem.mo a.ˈma.to\
(voi)  avreste amato \a.ˈvres.te a.ˈma.to\
(loro)  avrebbero amato \a.ˈvreb.be.ro a.ˈma.to\

Subjonctif Modifier

Présent
che (io)   ami \ˈa.mi\
che (tu)   ami \ˈa.mi\
che (lui / lei)   ami \ˈa.mi\
che (noi)   amiamo \a.ˈmja.mo\
che (voi)   amiate \a.ˈmja.te\
che (loro)   amino \ˈa.mi.no\
Passé composé
che (io)  abbia amato \ab.ˈbja a.ˈma.to\
che (tu)  abbia amato \ab.ˈbja a.ˈma.to\
che (lui / lei)  abbia amato \ab.ˈbja a.ˈma.to\
che (noi)  abbiamo amato \ab.bj.ˈa.mo a.ˈma.to\
che (voi)  abbiate amato \ab.bjˈa.te a.ˈma.to\
che (loro)  abbiano amato \ab.ˈbj.a.no a.ˈma.to\
Imparfait
che (io)   amassi \a.ˈmas.si\
che (tu)   amassi \a.ˈmas.si\
che (lui / lei)   amasse \a.ˈmas.se\
che (noi)   amassimo \a.mas.ˈsi.mo\
che (voi)   amaste \a.ˈma.ste\
che (loro)   amassero \a.ˈmas.se.ro\
Plus-que-parfait
che (io)  avessi amato \a.ˈves.si a.ˈma.to\
che (tu)  avessi amato \a.ˈves.si a.ˈma.to\
che (lui / lei)  avesse amato \a.ˈves.sa a.ˈma.to\
che (noi)  avessimo amato \a.ves.ˈsi.mo a.ˈma.to\
che (voi)  aveste amato \a.ˈves.te a.ˈma.to\
che (loro)  avessero amato \a.ˈves.se.ro a.ˈma.to\

Impératif Modifier

Présent affirmatif
(tu)  ama \ˈa.ma\
(Lei)   ami \ˈa.mi\
(noi)  amiamo \a.ˈmja.mo\
(voi)  amate \a.ˈma.te\
(Loro)  amino \ˈa.mi.no\
Présent négatif
(tu) non   amare \ˈnon a.ˈma.re\
(Lei) non  ami \ˈnon ˈa.mi\
(noi) non  amiamo \ˈnon a.ˈmja.mo\
(voi) non  amate \ˈnon a.ˈma.te\
(Loro) non  amino \ˈnon ˈa.mi.no\

Modes impersonnelsIndicatifSubjonctifConditionnelImpératif

amarsi, verbe pronominal régulier du premier groupe.Modes impersonnels

Indicatif

Présent
(io) mi   amo \mi ˈa.mo\
(tu) ti   ami \ti ˈa.mi\
(lui / lei) si   ama \si ˈa.ma\
(noi) ci   amiamo \tʃi a.ˈmja.mo\
(voi) vi   amate \vi a.ˈma.te\
(loro) si   amano \si ˈa.ma.no\
Passé composé
(io) mi  sono amato \miˈso.no a.ˈma.to\
(tu) ti  sei amato \tiˈse.i a.ˈma.to\
(lui / lei) si  è amato \sie a.ˈma.to\
(noi) ci  siamo amati \tʃiˈsja.mo a.ˈma.ti\
(voi) vi  siete amati \viˈsje.te a.ˈma.ti\
(loro) essi  sono amati \ˈes.siˈso.no a.ˈma.ti\
Imparfait
(io) mi   amavo \mi a.ˈma.vo\
(tu) ti   amavi \ti a.ˈma.vi\
(lui / lei) si   amava \si a.ˈma.va\
(noi) ci   amavamo \tʃi a.ma.ˈva.mo\
(voi) vi   amavate \vi a.ma.ˈva.te\
(loro) si   amavano \si a.ˈma.va.no\
Plus-que-parfait
(io) mi  ero amato \miˈe.roa.ˈma.to\
(tu) ti  eri amato \tiˈe.ri a.ˈma.to\
(lui / lei) si  era amato \siˈe.ra a.ˈma.to\
(noi) ci  eravamo amati \tʃie.ra.ˈva.mo a.ˈma.ti\
(voi) vi  eravate amati \vie.ra.ˈva.te a.ˈma.ti\
(loro) essi  erano amati \ˈes.siˈe.ra.no a.ˈma.ti\
Passé simple
(io) mi   amai \mi a.ˈma.i\
(tu) ti   amasti \ti a.ˈmas.ti\
(lui / lei) si   amò \si a.ˈmo\
(noi) ci   amammo \tʃi a.ˈmam.mo\
(voi) vi   amaste \vi a.ˈmas.te\
(loro) si   amarono \si a.ˈma.ro.no\
Passé antérieur
(io) mi  fui amato \miˈfu.i a.ˈma.to\
(tu) ti  fosti amato \tiˈfos.ti a.ˈma.to\
(lui / lei) si  fu amato \siˈfu a.ˈma.to\
(noi) ci  fummo amati \tʃiˈfum.mo a.ˈma.ti\
(voi) vi  foste amati \viˈfos.te a.ˈma.ti\
(loro) essi  furono amati \ˈes.siˈfu.ro.no a.ˈma.ti\
Futur simple
(io) mi   amerò \mi a.me.ˈro\
(tu) ti   amerai \ti a.me.ˈra.i\
(lui / lei) si   amerà \si a.me.ˈra\
(noi) ci   ameremo \tʃi a.me.ˈre.mo\
(voi) vi   amerete \vi a.me.ˈre.te\
(loro) si   ameranno \si a.ˈme.ran.no\
Futur antérieur
(io) mi  sarò amato \misa.ˈro a.ˈma.to\
(tu) ti  sarai amato \tisa.ˈrai a.ˈma.to\
(lui / lei) si  sarà amato \sisa.ˈra a.ˈma.to\
(noi) ci  saremo amati \tʃisa.ˈre.mo a.ˈma.ti\
(voi) vi  sarete amati \visa.ˈre.te a.ˈma.ti\
(loro) essi  saranno amati \ˈes.siˈsa.ran.no a.ˈma.ti\

Conditionnel

Présent
(io) mi   amerei \mi a.me.ˈre.i\
(tu) ti   ameresti \ti a.me.ˈres.ti\
(lui / lei) si   amerebbe \si a.me.ˈreb.be\
(noi) ci   ameremmo \tʃi a.me.ˈrem.mo\
(voi) vi   amereste \vi a.me.ˈres.te\
(loro) si   amerebbero \si a.me.ˈreb.be.ro\
Passé
(io) mi  sarei amato \misa.ˈre.i a.ˈma.to\
(tu) ti  saresti amato \tisa.ˈres.ti a.ˈma.to\
(lui / lei) si  sarebbe amato \sisa.ˈreb.be a.ˈma.to\
(noi) ci  saremmo amati \tʃisa.ˈrem.mo a.ˈma.ti\
(voi) vi  sareste amati \visa.ˈres.te a.ˈma.ti\
(loro) essi  sarebbero amati \ˈes.sisa.ˈreb.be.ro a.ˈma.ti\

Subjonctif

Présent
che (io) mi   ami \mi ˈa.mi\
che (tu) ti   ami \ti ˈa.mi\
che (lui / lei) si   ami \si ˈa.mi\
che (noi) ci   amiamo \tʃi a.ˈmja.mo\
che (voi) vi   amiate \vi a.ˈmja.te\
che (loro) si   amino \si ˈa.mi.no\
Passé composé
che (io) mi  sia amato \miˈsi.a a.ˈma.to\
che (tu) ti  sia amato \tiˈsi.a a.ˈma.to\
che (lui / lei) si  sia amato \siˈsi.a a.ˈma.to\
che (noi) ci  siamo amati \tʃiˈsja.mo a.ˈma.ti\
che (voi) vi  siate amati \viˈsja.te a.ˈma.ti\
che (loro) essi  siano amati \ˈes.siˈsi.a.no a.ˈma.ti\
Imparfait
che (io) mi   amassi \mi a.ˈmas.si\
che (tu) ti   amassi \ti a.ˈmas.si\
che (lui / lei) si   amasse \si a.ˈmas.se\
che (noi) ci   amassimo \tʃi a.mas.ˈsi.mo\
che (voi) vi   amaste \vi a.ˈmas.te\
che (loro) si   amassero \si a.ˈmas.se.ro\
Plus-que-parfait
che (io) mi  fossi amato \miˈfos.si a.ˈma.to\
che (tu) ti  fossi amato \tiˈfos.si a.ˈma.to\
che (lui / lei) si  fosse amato \siˈfos.se a.ˈma.to\
che (noi) ci  fossimo amati \tʃiˈfos.si.mo a.ˈma.ti\
che (voi) vi  foste amati \viˈfos.te a.ˈma.ti\
che (loro) essi  fossero amati \ˈes.siˈfos.se.ro a.ˈma.ti\

Impératif

Présent affirmatif
(tu)  amati \ˈa.ma.ti\
(Lei) si  ami \siˈa.mi\
(noi)  amiamoci \a.ˈmja.mo.t͡ʃi\
(voi)  amatevi \a.ˈma.te.vi\
(Loro) si  amino \siˈa.mi.no\
Présent négatif
(tu) non   amarti \ˈnon a.ˈmar.ti\
(Lei) non si  ami \ˈnon siˈa.mi\
(noi) non  amiamoci \ˈnon a.ˈmja.mo.t͡ʃi\
(voi) non  amatevi \ˈnon a.ˈma.te.vi\
(Loro) non si  amino \ˈnon siˈa.mi.no\