nitrare, verbe régulier du premier groupe, conjugué avec l’auxiliaire avere.Modes impersonnels

modifier

Indicatif

modifier
Présent
(io)   nitro \ˈni.tro\
(tu)   nitri \ˈni.tri\
(lui / lei)   nitra \ˈni.tra\
(noi)   nitriamo \ni.ˈtrja.mo\
(voi)   nitrate \ni.ˈtra.te\
(loro)   nitrano \ˈni.tra.no\
Passé composé
(io)  ho nitrato \o ni.ˈtra.to\
(tu)  hai nitrato \ˈai ni.ˈtra.to\
(lui / lei)  ha nitrato \a ni.ˈtra.to\
(noi)  abbiamo nitrato \ab.bj.ˈa.mo ni.ˈtra.to\
(voi)  avete nitrato \a.ˈve.te ni.ˈtra.to\
(loro)  hanno nitrato \ˈan.no ni.ˈtra.to\
Imparfait
(io)   nitravo \ni.ˈtra.vo\
(tu)   nitravi \ni.ˈtra.vi\
(lui / lei)   nitrava \ni.ˈtra.va\
(noi)   nitravamo \ni.tra.ˈva.mo\
(voi)   nitravate \ni.tra.ˈva.te\
(loro)   nitravano \ni.ˈtra.va.no\
Plus-que-parfait
(io)  avevo nitrato \a.ˈve.voni.ˈtra.to\
(tu)  avevi nitrato \a.ˈve.vi ni.ˈtra.to\
(lui / lei)  aveva nitrato \a.ˈve.va ni.ˈtra.to\
(noi)  avevamo nitrato \a.ve.ˈva.mo ni.ˈtra.to\
(voi)  avevate nitrato \a.ve.ˈva.te ni.ˈtra.to\
(loro)  avevano nitrato \a.ˈve.va.no ni.ˈtra.to\
Passé simple
(io)   nitrai \ni.ˈtra.i\
(tu)   nitrasti \ni.ˈtras.ti\
(lui / lei)   nitrò \ni.ˈtro\
(noi)   nitrammo \ni.ˈtram.mo\
(voi)   nitraste \ni.ˈtra.ste\
(loro)   nitrarono \ni.ˈtra.ro.no\
Passé antérieur
(io)  ebbi nitrato \ˈeb.bi ni.ˈtra.to\
(tu)  avesti nitrato \a.ˈves.ti ni.ˈtra.to\
(lui / lei)  ebbe nitrato \ˈeb.be ni.ˈtra.to\
(noi)  avemmo nitrato \a.ˈvem.mo ni.ˈtra.to\
(voi)  aveste nitrato \a.ˈves.te ni.ˈtra.to\
(loro)  ebbero nitrato \ˈeb.be.ro ni.ˈtra.to\
Futur simple
(io)   nitrerò \ni.tre.ˈro\
(tu)   nitrerai \ni.tre.ˈra.i\
(lui / lei)   nitrerà \ni.tre.ˈra\
(noi)   nitreremo \ni.tre.ˈre.mo\
(voi)   nitrerete \ni.tre.ˈre.te\
(loro)   nitreranno \ni.ˈtre.ran.no\
Futur antérieur
(io)  avrò nitrato \a.ˈvro ni.ˈtra.to\
(tu)  avrai nitrato \a.ˈvrai ni.ˈtra.to\
(lui / lei)  avrà nitrato \a.ˈvra ni.ˈtra.to\
(noi)  avremo nitrato \a.ˈvre.mo ni.ˈtra.to\
(voi)  avrete nitrato \a.ˈvre.te ni.ˈtra.to\
(loro)  avranno nitrato \a.vran.no ni.ˈtra.to\

Conditionnel

modifier
Présent
(io)   nitrerei \ni.tre.ˈre.i\
(tu)   nitreresti \ni.tre.ˈres.ti\
(lui / lei)   nitrerebbe \ni.tre.ˈreb.be\
(noi)   nitreremmo \ni.tre.ˈrem.mo\
(voi)   nitrereste \ni.tre.ˈre.ste\
(loro)   nitrerebbero \ni.tre.ˈreb.be.ro\
Passé
(io)  avrei nitrato \a.ˈvre.i ni.ˈtra.to\
(tu)  avresti nitrato \a.ˈvres.ti ni.ˈtra.to\
(lui / lei)  avrebbe nitrato \aˈ.vreb.be ni.ˈtra.to\
(noi)  avremmo nitrato \a.ˈvrem.mo ni.ˈtra.to\
(voi)  avreste nitrato \a.ˈvres.te ni.ˈtra.to\
(loro)  avrebbero nitrato \a.ˈvreb.be.ro ni.ˈtra.to\

Subjonctif

modifier
Présent
che (io)   nitri \ˈni.tri\
che (tu)   nitri \ˈni.tri\
che (lui / lei)   nitri \ˈni.tri\
che (noi)   nitriamo \ni.ˈtrja.mo\
che (voi)   nitriate \ni.ˈtrja.te\
che (loro)   nitrino \ˈni.tri.no\
Passé composé
che (io)  abbia nitrato \ab.ˈbja ni.ˈtra.to\
che (tu)  abbia nitrato \ab.ˈbja ni.ˈtra.to\
che (lui / lei)  abbia nitrato \ab.ˈbja ni.ˈtra.to\
che (noi)  abbiamo nitrato \ab.bj.ˈa.mo ni.ˈtra.to\
che (voi)  abbiate nitrato \ab.bjˈa.te ni.ˈtra.to\
che (loro)  abbiano nitrato \ab.ˈbj.a.no ni.ˈtra.to\
Imparfait
che (io)   nitrassi \ni.ˈtras.si\
che (tu)   nitrassi \ni.ˈtras.si\
che (lui / lei)   nitrasse \ni.ˈtras.se\
che (noi)   nitrassimo \ni.tras.ˈsi.mo\
che (voi)   nitraste \ni.ˈtra.ste\
che (loro)   nitrassero \ni.ˈtras.se.ro\
Plus-que-parfait
che (io)  avessi nitrato \a.ˈves.si ni.ˈtra.to\
che (tu)  avessi nitrato \a.ˈves.si ni.ˈtra.to\
che (lui / lei)  avesse nitrato \a.ˈves.sa ni.ˈtra.to\
che (noi)  avessimo nitrato \a.ves.ˈsi.mo ni.ˈtra.to\
che (voi)  aveste nitrato \a.ˈves.te ni.ˈtra.to\
che (loro)  avessero nitrato \a.ˈves.se.ro ni.ˈtra.to\

Impératif

modifier
Présent affirmatif
(tu)  nitra \ˈni.tra\
(Lei)   nitri \ˈni.tri\
(noi)  nitriamo \ni.ˈtrja.mo\
(voi)  nitrate \ni.ˈtra.te\
(Loro)  nitrino \ˈni.tri.no\
Présent négatif
(tu) non   nitrare \ˈnon ni.ˈtra.re\
(Lei) non  nitri \ˈnon ˈni.tri\
(noi) non  nitriamo \ˈnon ni.ˈtrja.mo\
(voi) non  nitrate \ˈnon ni.ˈtra.te\
(Loro) non  nitrino \ˈnon ˈni.tri.no\