Thésaurus:tableau périodique des éléments/ukrainien

Ce tableau donne la liste des éléments chimiques en ukrainien et en français.

Numéro atomique Nom ukrainien Nom français Précisions
001a во́день hydrogène гідроге́н (ancienne dénomination)
001b про́тій protium 1H
001c дейте́рій deutérium 2H
001d три́тій tritium 3H
002 ге́лій hélium
003 лі́тій lithium
004 бери́лій béryllium глюци́ній, гліци́ній (anciennes dénominations)
005 бор bore бора́к, бора́х (anciennes dénominations)
006 вугле́ць carbone карбо́н
007 азо́т azote нітроге́н (ancienne dénomination)
008 ки́сень oxygène оксиге́н (ancienne dénomination)
009 фтор fluor флуо́р (ancienne dénomination)
010 нео́н néon
011 на́трій sodium
012 ма́гній magnésium
013 алюмі́ній aluminium гли́нець (ancienne dénomination)
014 кре́мній silicium силі́цій (ancienne dénomination)
015 фо́сфор phosphore
016 сі́рка soufre сульфу́р
017 хлор chlore
018 арго́н argon
019 ка́лій potassium
020 ка́льцій calcium ва́пень, ва́пник, вап (anciennes dénominations)
021 ска́ндій scandium ека-бор
022 тита́н titane
023 вана́дій vanadium
024 хром chrome
025 манга́н manganèse ма́рганець (ancienne dénomination)
026 залі́зо fer фе́рум
027 ко́бальт cobalt
028 ні́кель nickel ніко́л
029 мідь cuivre ку́прум (nom officiel)
030 цинк zinc
031 га́лій gallium ґа́лій
032 герма́ній germanium ґерма́ній, ека-силі́цій
033 арсе́н arsenic миш'як
034 селе́н sélénium
035 бром brome
036 крипто́н krypton
037 рубі́дій rubidium
038 стро́нцій strontium
039 і́трій yttrium
040 цирко́ній zirconium
041 ніо́бій niobium
042 молібде́н molybdène
043 техне́цій technétium
044 руте́ній ruthénium
045 ро́дій rhodium
046 пала́дій palladium
047 срі́бло́ argent арге́нтум
048 ка́дмій cadmium
049 і́ндій indium
050 о́лово étain ста́нум, ци́на
051 сти́бій antimoine анти́мон, сурма́
052 телу́р tellure
053 йод iode іод
054 ксено́н xénon
055 це́зій césium
056 ба́рій baryum
057 ланта́н lanthane
058 це́рій cérium
059 празеоди́м praséodyme
060 неоди́м néodyme
061 проме́тій prométhium
062 сама́рій samarium
063 євро́пій europium
064 гадолі́ній gadolinium
065 те́рбій terbium
066 диспро́зій dysprosium
067 го́льмій holmium
068 е́рбій erbium
069 ту́лій thulium
070 іте́рбій ytterbium
071 люте́цій lutécium касіо́пій (cassiopéium, ancienne dénomination)
072 га́фній hafnium
073 танта́л tantale
074 вольфра́м tungstène
075 ре́ній rhénium
076 о́смій osmium
077 іри́дій iridium
078 пла́тина platine
079 зо́лото or ау́рум (nom officiel)
080 ртуть mercure мерку́рій (nom officiel)
081a та́лій thallium
081b ра́дій E″ radium E″ 206Tl
081c акти́ній C″ actinium C″ 207Tl
081d то́рій C″ thorium C″ 208Tl
081e ра́дій C″ radium C″ 210Tl
082a свине́ць plomb плю́мбум (officiel), о́ливо (rare)
082b ра́дій G radium G ура́новий свине́ць 206Pb
082c акти́ній D actinium D акти́нієвий свине́ць 207Pb
082d то́рій D thorium D то́рієвий свине́ць : 208Pb
082e ра́дій D radium D 210Pb
082f акти́ній B actinium B 211Pb
082g то́рій B thorium B 212Pb
082h ра́дій B radium B 214Pb
083a ві́смут bismuth бі́смут (officiel)
083b ра́дій E radium E 210Bi
083c акти́ній C actinium C 211Bi
083d то́рій C thorium C 212Bi
083e ра́дій C radium C 214Bi
084a поло́ній polonium
084b ра́дій F radium F 210Po
084c акти́ній C′ actinium C′ 211Po
084d то́рій C′ thorium C′ 212Po
084e ра́дій C′ radium C′ 214Po
084f акти́ній A actinium A 215Po
084g то́рій A thorium A 216Po
084h ра́дій A radium A 218Po
085a аста́т astate
085b актиноаста́т II actinoastate II 215At
085c актиноаста́т I actinoastate I 219At
086a радо́н radon
086b актино́н actinon 219Rn
086c торо́н thoron 220Rn
087a фра́нцій francium ека-це́зій (éka-césium)
087b акти́ній K actinium K 223Fr
088a ра́дій radium
088b акти́ній X actinium X 223Ra
088c то́рій X thorium X 224Ra
088d мезото́рій I mésothorium I 228Ra
089a акти́ній actinium
089b мезото́рій II mésothorium II 228Ac
090a то́рій thorium
090b радиоакти́ній radioactinium 227Th
090c радиото́рій radiothorium 228Th
090d ио́ній ionium 230Th
090e ура́н Y uranium Y 231Th
090f ура́н X1 uranium X1 234Th
091a протакти́ній protactinium
091b ура́н Z uranium Z 234Pa
091c ура́н X2 uranium X2 бре́вій (brévium) 234mPa
092a ура́н uranium
092b ура́н два uranium II ура́н II (234U = UII)
092c актиноура́н actino-uranium 235U = AcU
092d ура́н оди́н uranium I ура́н I (238U = UI)
093 непту́ній neptunium
094 плуто́ній plutonium
095 амери́цій américium
096 кю́рій curium
097 бе́рклій berkélium
098 каліфо́рній californium
099 ейнште́йній einsteinium
100 фе́рмій fermium унні́лнілій (unnilnilium)
101 менделе́вій mendélévium уннілу́ній (unnilunium)
102 нобе́лій nobélium жоліо́тій (joliotium, nom donné en 1992), унні́лбій (unnilbium)
103 лоуре́нсій lawrencium унні́лтрій (unniltrium)
104 резерфо́рдій rutherfordium курча́товій (kourtchatovium, nom donné de 1964 à 1997 au rutherfordium), уннілква́дій (unnilquadium)
105 ду́бній dubnium нільсбо́рій (nielsbohrium, nom donné de 1970 à 1997 au dubnium), га́ній (hahnium), жоліо́тій (joliotium), уннілпе́нтій (unnilpentium)
106 сібо́ргій seaborgium уннілге́ксій (unnilhexium)
107 бо́рій bohrium нільсбо́рій (nielsbohrium, nom proposé en 1992), уннілсе́птій (unnilseptium)
108 га́сій hassium унніло́ктій (unniloctium)
109 майтне́рій meitnérium унніле́ній (unnilennium)
110 дармшта́дтій darmstadtium унунні́лій (ununnilium)
111 рентге́ній roentgenium унуну́ній (unununium)
112 копeрни́цій copernicium уну́нбій (ununbium), ека-ртуть (éka-mercure)
113 ніхо́ній nihonium уну́нтрій (ununtrium), ека-та́лій (éka-thallium)
114 флеро́вій flérovium унунква́дій (ununquadium), ека-свине́ць (éka-plomb)
115 моско́вій moscovium унунпе́нтій (ununpentium), ека-ви́смут (éka-bismuth)
116 лівермо́рій livermorium унунге́ксій (ununhexium)
117 теннессі́н tennesse теннесси́н, унунсе́птій (ununseptium), ека-аста́т (éka-astate)
118 оганесо́н oganesson унуно́ктій (ununoctium), ека-радо́н (éka-radon)
119 унуне́ній ununennium ека-фра́нцій (éka-francium), noms provisoires
120 унбіні́лій unbinilium nom provisoire
121 унбіу́ній unbiunium nom provisoire
122 унбі́бій unbibium nom provisoire
123 унбі́трій unbitrium nom provisoire
124 унбіква́дій unbiquadium nom provisoire
125 унбіпе́нтій unbipentium nom provisoire
126 унбіге́ксій unbihexium nom provisoire
127 унбісе́птій unbiseptium nom provisoire
128 унбіо́ктій unbioctium nom provisoire
129 унбіе́ній unbiennium nom provisoire
130 унтрині́лій untrinilium nom provisoire