Utilisateur:Laurent Bouvier/Turc

Proposition de prononciation des mots turcs existants. ==> Mettez des commentaires dans la page de discussion. Merci de mettre à la fois, un exemple et la règle qui n'est pas respecté:

Turc API SAMPA
kayısı /kɑ.jɯ.sɯ/ /kA.jM.sM/
lavabo /ɫɑ.vɑ.bo/ /5A.vA.bo/
el /eɫ/ /e5/
karın /kɑ.ɾɯn/ /kA.4Mn/
kız /kɯz/ /kMz/
dul /duɫ/ /du5/
/ɑʧ/ /AtS)/
birlik /bɯɾ.ɫɯk/ /bM4.5Mk/
rehber /ɾeh.beɾ/ /4eh.be4/
türbe /tyɾ.bɛ/ /ty4.bE/
genç /genʧ/ /gentS)/
viski /vɯs.kɯ/ /vMs.kM/
boş /boʃ/ /boS/
canlı /ʤɑn.ɫɯ/ /dZ)An.5M/
dolu /do.ɫu/ /do.5u/
mavi /mɑ.vɯ/ /mA.vM/
cep telefonu /ʤep te.ɫe.fo.nu/ /dZ)ep te.5e.fo.nu/
genç tunç çağı /genʧ tunʧ ʧɑː.ɯ/ /gentS) tuntS) tS)A:.M/
yabancı /jɑ.bɑn.ʤɯ/ /jA.bAn.dZ)M/
hareket /hɑ.ɾe.ket/ /hA.4e.ket/
rahatça /ɾɑ.hɑt.ʧɑ/ /4A.hAt.tS)A/
zarf /zɑɾf/ /zA4f/
zerk etmek /zeɾk et.mek/ /ze4k et.mek/
zerk /zeɾk/ /ze4k/
zatürre /zɑ.ty.ɾɾɛ/ /zA.ty.44E/
özgür /œz.gyɾ/ /9z.gy4/
ağustos /ɑː.us.tos/ /A:.us.tos/
yeşil /je.ʃɯɫ/ /je.SM5/
bej /beʒ/ /beZ/
muz /muz/ /muz/
tavan arası /tɑ.vɑn ɑ.ɾɑ.sɯ/ /tA.vAn A.4A.sM/
boğum /boː.um/ /bo:.um/
tasavvuf /tɑ.sɑv.vuf/ /tA.sAv.vuf/
vakıf /vɑ.kɯf/ /vA.kMf/
el altinda /eɫ ɑɫ.tɯn.dɑ/ /e5 A5.tMn.dA/
gemi /ge.mɯ/ /ge.mM/
kaza ile /kɑ.zɑ ɯ.ɫɛ/ /kA.zA M.5E/
kibrit /kɯ.bɾɯt/ /kM.b4Mt/
sözlük /sœz.ɫyk/ /s9z.5yk/
poligami /po.ɫɯ.gɑ.mɯ/ /po.5M.gA.mM/
hortlak /hoɾt.ɫɑk/ /ho4t.5Ak/
takvim /tɑk.vɯm/ /tAk.vMm/
arı /ɑ.ɾɯ/ /A.4M/
peynir /pej.nɯɾ/ /pej.nM4/
kahve /kɑh.vɛ/ /kAh.vE/
beyaz /be.jɑz/ /be.jAz/
mantar /mɑn.tɑɾ/ /mAn.tA4/
pazar /pɑ.zɑɾ/ /pA.zA4/
yüklem /jyk.ɫem/ /jyk.5em/
tanrı /tɑ.nɾɯ/ /tA.n4M/
kök /kœk/ /k9k/
serçe /seɾ.ʧɛ/ /se4.tS)E/
yaşamak /jɑ.ʃɑ.mɑk/ /jA.SA.mAk/
şeytan /ʃej.tɑn/ /Sej.tAn/
aptal /ɑp.tɑɫ/ /Ap.tA5/
bisiklet /bɯ.sɯk.ɫet/ /bM.sMk.5et/
kaygana /kɑj.gɑ.nɑ/ /kAj.gA.nA/
kazara /kɑ.zɑ.ɾɑ/ /kA.zA.4A/
atlas /ɑt.ɫɑs/ /At.5As/
bekâr /be.kʲɑːɾ/ /be.k_jA:4/
zarif /zɑ.ɾɯf/ /zA.4Mf/
arka /ɑɾ.kɑ/ /A4.kA/
eylül /ej.ɫyɫ/ /ej.5y5/
ezberlemek /ez.beɾ.ɫe.mek/ /ez.be4.5e.mek/
dumancı /du.mɑn.ʤɯ/ /du.mAn.dZ)M/
duru /du.ɾu/ /du.4u/
ocak /o.ʤɑk/ /o.dZ)Ak/
nursuz /nuɾ.suz/ /nu4.suz/
ayva /ɑj.vɑ/ /Aj.vA/
kışın /kɯ.ʃɯn/ /kM.SMn/
kış /kɯʃ/ /kMS/
kütüphane /ky.typ.hɑ.nɛ/ /ky.typ.hA.nE/
kent /kent/ /kent/
şehir /ʃe.hɯɾ/ /Se.hM4/
virüs /vɯ.ɾys/ /vM.4ys/
köy /kœj/ /k9j/
helyum /heɫ.jum/ /he5.jum/
yaş /jɑʃ/ /jAS/
öğütücü /œj.y.ty.ʤy/ /9j.y.ty.dZ)y/
el ele /eɫ e.ɫɛ/ /e5 e.5E/
elektrik /e.ɫek.tɾɯk/ /e.5ek.t4Mk/
frijid /fɾɯ.ʒɯd/ /f4M.ZMd/
frijidite /fɾɯ.ʒɯ.dɯ.tɛ/ /f4M.ZM.dM.tE/
fruko /fɾu.ko/ /f4u.ko/
ankarakeçisi /ɑn.kɑ.ɾɑ.ke.ʧɯ.sɯ/ /An.kA.4A.ke.tS)M.sM/
ankarakedisi /ɑn.kɑ.ɾɑ.ke.dɯ.sɯ/ /An.kA.4A.ke.dM.sM/
hanım /hɑ.nɯm/ /hA.nMm/
yumurta /ju.muɾ.tɑ/ /ju.mu4.tA/
banyo /bɑn.jo/ /bAn.jo/
bir /bɯɾ/ /bM4/
iki /ɯ.kɯ/ /M.kM/
üç /yʧ/ /ytS)/
dört /dœɾt/ /d94t/
beş /beʃ/ /beS/
iyi /ɯ.jɯ/ /M.jM/
sohbet /soh.bet/ /soh.bet/
var /vɑɾ/ /vA4/
yok /jok/ /jok/
rötar /ɾœ.tɑɾ/ /49.tA4/
geçmek /geʧ.mek/ /getS).mek/
şubat /ʃu.bɑt/ /Su.bAt/
mart /mɑɾt/ /mA4t/
nisan /nɯ.sɑn/ /nM.sAn/
mayıs /mɑ.jɯs/ /mA.jMs/
haziran /hɑ.zɯ.ɾɑn/ /hA.zM.4An/
temmuz /tem.muz/ /tem.muz/
ekim /e.kɯm/ /e.kMm/
kasım /kɑ.sɯm/ /kA.sMm/
aralık /ɑ.ɾɑ.ɫɯk/ /A.4A.5Mk/
tavuk /tɑ.vuk/ /tA.vuk/