Conjugaison:coréen/놀리다

Verbe

Hangeul 놀리다
Prononciation 놀리다
/nol.li.ta/
[noɭ.ɭi.da]
Transcription nollida
Conjugaison régulier
vocalique
Court Long
Radical 놀리-
Thème en -으 놀리-
Thème en -아/어 놀려- 놀리어-
Passé
-아/어--
Court Long
놀렸- 놀리었-
놀렸으- 놀리었으-
놀렸어- 놀리었어-
Formes finales
Registre formel Registre informel
Non poli Poli Non poli Poli
Non passé Indicatif Déclaratif 놀린다
nollinda
[noɭ.ɭin.da]
놀립니다
nollimnida
[noɭ.ɭim.ni.da]
놀려
nollyeo
[noɭ.ɭjʌ]
놀려요
nollyeoyo
[noɭ.ɭjʌ.jo̞]
Interrogatif 놀리느냐
nollineunya
[noɭ.ɭi.nɯ.nja]
놀립니까
nollimnikka
[noɭ.ɭim.ni.ˀka]
놀리는가
nollineunga
[noɭ.ɭi.nɯn.ɡa]
놀리는가요
nollineungayo
[noɭ.ɭi.nɯn.ɡa.jo̞]
놀리는지
nollineunji
[noɭ.ɭi.nɯn.dʑi]
놀리는지요
nollineunjiyo
[noɭ.ɭi.nɯn.dʑi.jo̞]
Aperceptif 놀리는구나
nollineunguna
[noɭ.ɭi.nɯn.ɡu.na]
놀리는구나
nollineunguna
[noɭ.ɭi.nɯn.ɡu.na]
놀리는군요
nollineungunnyo
[noɭ.ɭi.nɯn.ɡun.njo̞]
Euphémique 놀리는데
nollineunde
[noɭ.ɭi.nɯn.de̞]
놀리는데요
nollineundeyo
[noɭ.ɭi.nɯn.de̞.jo̞]
Évidentiel Déclaratif 놀리더라
nollideora
[noɭ.ɭi.dʌ.ɾa]
놀리더라고
nollideorago
[noɭ.ɭi.dʌ.ɾa.ɡo]
놀리더라고요
nollideoragoyo
[noɭ.ɭi.dʌ.ɾa.ɡo.jo̞]
Interrogatif 놀리더냐
nollideonya
[noɭ.ɭi.dʌ.nja]
놀리던가
nollideonga
[noɭ.ɭi.dʌn.ɡa]
놀리던가요
nollideongayo
[noɭ.ɭi.dʌn.ɡa.jo̞]
놀리던지
nollideonji
[noɭ.ɭi.dʌn.dʑi]
놀리던지요
nollideonjiyo
[noɭ.ɭi.dʌn.dʑi.jo̞]
Aperceptif 놀리더구나
nollideoguna
[noɭ.ɭi.dʌ.ɡu.na]
놀리더구나
nollideoguna
[noɭ.ɭi.dʌ.ɡu.na]
놀리더군요
nollideogunnyo
[noɭ.ɭi.dʌ.ɡun.njo̞]
Euphémique 놀리던데
nollideonde
[noɭ.ɭi.dʌn.de̞]
놀리던데요
nollideondeyo
[noɭ.ɭi.dʌn.de̞.jo̞]
Spéculatif Déclaratif 놀리리라
nollirira
[noɭ.ɭi.ɾi.ɾa]
Interrogatif 놀리랴
nollirya
[noɭ.ɭi.ɾja]
놀릴까
nollilkka
[noɭ.ɭiɭ.ˀka]
놀릴까요
nollilkkayo
[noɭ.ɭiɭ.ˀka.jo̞]
Assertif 놀리지
nolliji
[noɭ.ɭi.dʑi]
놀리죠
nollijyo
[noɭ.ɭi.dʑo̞]
Hortatif 놀리자
nollija
[noɭ.ɭi.dʑa]
놀립시다
nollipsida
[noɭ.ɭip.ˀɕi.da]
놀려
nollyeo
[noɭ.ɭjʌ]
놀려요
nollyeoyo
[noɭ.ɭjʌ.jo̞]
Impératif 놀려라
nollyeora
[noɭ.ɭjʌ.ɾa]
놀리십시오
nollisipsio
[noɭ.ɭi.ɕip.ˀɕi.o]
Promissif 놀리마
nollima
[noɭ.ɭi.ma]
놀릴게
nollilge
[noɭ.ɭiɭ.ˀke̞]
놀릴게요
nollilgeyo
[noɭ.ɭiɭ.ˀke̞.jo̞]
Passé Indicatif Déclaratif 놀렸다
nollyeotda
[noɭ.ɭjʌ.ˀta]
놀렸습니다
nollyeotseumnida
[noɭ.ɭjʌ.ˀsɯm.ni.da]
놀렸어
nollyeosseo
[noɭ.ɭjʌ.ˀsʌ]
놀렸어요
nollyeosseoyo
[noɭ.ɭjʌ.ˀsʌ.jo̞]
Interrogatif 놀렸느냐
nollyeonneunya
[noɭ.ɭjʌn.nɯ.nja]
놀렸습니까
nollyeotseumnikka
[noɭ.ɭjʌ.ˀsɯm.ni.ˀka]
놀렸는가
nollyeonneunga
[noɭ.ɭjʌn.nɯn.ɡa]
놀렸는가요
nollyeonneungayo
[noɭ.ɭjʌn.nɯn.ɡa.jo̞]
놀렸는지
nollyeonneunji
[noɭ.ɭjʌn.nɯn.dʑi]
놀렸는지요
nollyeonneunjiyo
[noɭ.ɭjʌn.nɯn.dʑi.jo̞]
Aperceptif 놀렸구나
nollyeotguna
[noɭ.ɭjʌt̚.ˀku.na]
놀렸구나
nollyeotguna
[noɭ.ɭjʌt̚.ˀku.na]
놀렸군요
nollyeotgunnyo
[noɭ.ɭjʌt̚.ˀkun.njo̞]
Euphémique 놀렸는데
nollyeonneunde
[noɭ.ɭjʌn.nɯn.de̞]
놀렸는데요
nollyeonneundeyo
[noɭ.ɭjʌn.nɯn.de̞.jo̞]
Évidentiel Déclaratif 놀렸더라
nollyeotdeora
[noɭ.ɭjʌ.ˀtʌ.ɾa]
놀렸더라고
nollyeotdeorago
[noɭ.ɭjʌ.ˀtʌ.ɾa.ɡo]
놀렸더라고요
nollyeotdeoragoyo
[noɭ.ɭjʌ.ˀtʌ.ɾa.ɡo.jo̞]
Interrogatif 놀렸더냐
nollyeotdeonya
[noɭ.ɭjʌ.ˀtʌ.nja]
놀렸던가
nollyeotdeonga
[noɭ.ɭjʌ.ˀtʌn.ɡa]
놀렸던가요
nollyeotdeongayo
[noɭ.ɭjʌ.ˀtʌn.ɡa.jo̞]
놀렸던지
nollyeotdeonji
[noɭ.ɭjʌ.ˀtʌn.dʑi]
놀렸던지요
nollyeotdeonjiyo
[noɭ.ɭjʌ.ˀtʌn.dʑi.jo̞]
Aperceptif 놀렸더구나
nollyeotdeoguna
[noɭ.ɭjʌ.ˀtʌ.ɡu.na]
놀렸더구나
nollyeotdeoguna
[noɭ.ɭjʌ.ˀtʌ.ɡu.na]
놀렸더군요
nollyeotdeogunnyo
[noɭ.ɭjʌ.ˀtʌ.ɡun.njo̞]
Euphémique 놀렸던데
nollyeotdeonde
[noɭ.ɭjʌ.ˀtʌn.de̞]
놀렸던데요
nollyeotdeondeyo
[noɭ.ɭjʌ.ˀtʌn.de̞.jo̞]
Spéculatif Déclaratif 놀렸으리라
nollyeosseurira
[noɭ.ɭjʌ.ˀsɯ.ɾi.ɾa]
Interrogatif 놀렸으랴
nollyeosseurya
[noɭ.ɭjʌ.ˀsɯ.ɾja]
놀렸을까
nollyeosseulkka
[noɭ.ɭjʌ.ˀsɯɭ.ˀka]
놀렸을까요
nollyeosseulkkayo
[noɭ.ɭjʌ.ˀsɯɭ.ˀka.jo̞]
Assertif 놀렸지
nollyeotji
[noɭ.ɭjʌ.ˀtɕi]
놀렸죠
nollyeotjyo
[noɭ.ɭjʌ.ˀtɕo̞]
Formes épithètes
- / - - -
Non passé 놀리는
nollineun
[noɭ.ɭi.nɯn]
놀리던
nollideon
[noɭ.ɭi.dʌn]
놀릴
nollil
[noɭ.ɭiɭ]
Passé 놀린
nollin
[noɭ.ɭin]
놀렸던
nollyeotdeon
[noɭ.ɭjʌ.ˀtʌn]
놀렸을
nollyeosseul
[noɭ.ɭjʌ.ˀsɯɭ]
Formes nominales
- -
Non passé 놀리기
nolligi
[noɭ.ɭi.ɡi]
놀림
nollim
[noɭ.ɭim]
Passé 놀렸기
nollyeotgi
[noɭ.ɭjʌt̚.ˀki]
놀렸음
nollyeosseum
[noɭ.ɭjʌ.ˀsɯm]
Formes conjonctive
- -니까 -다가 - - - -
Non passé 놀리고
nolligo
[noɭ.ɭi.ɡo]
놀리니까
nollinikka
[noɭ.ɭi.ni.ˀka]
놀리다가
nollidaga
[noɭ.ɭi.da.ɡa]
놀려도
nollyeodo
[noɭ.ɭjʌ.do]
놀리면
nollimyeon
[noɭ.ɭi.mjʌn]
놀려서
nollyeoseo
[noɭ.ɭjʌ.sʌ]
놀리지
nolliji
[noɭ.ɭi.dʑi]
Passé 놀렸고
nollyeotgo
[noɭ.ɭjʌt̚.ˀko]
놀렸으니까
nollyeosseunikka
[noɭ.ɭjʌ.ˀsɯ.ni.ˀka]
놀렸다가
nollyeotdaga
[noɭ.ɭjʌ.ˀta.ɡa]
놀렸어도
nollyeosseodo
[noɭ.ɭjʌ.ˀsʌ.do]
놀렸으면
nollyeosseumyeon
[noɭ.ɭjʌ.ˀsɯ.mjʌn]
놀렸지
nollyeotji
[noɭ.ɭjʌ.ˀtɕi]