វិច្ឆិកា

Khmer modifier

Étymologie modifier

Du sanskrit वृश्चिक.

Nom commun modifier

វិច្ឆិកា vɨcchekaa \ʋɨc.cʰe.kaː\

  1. Novembre

Vocabulaire apparenté par le sens modifier

Mois de l’année grégorienne en khmer
1. មករា
2. កុម្ភៈ
3. មីនា
4. មេសា
5. ឧសភា
6. មិថុនា
7. កក្កដា
8. សីហា
9. កញ្ញា
10. តុលា
11. វិច្ឆិកា
12. ធ្នូ