Conjugaison:italien/notare

notare, verbe régulier du premier groupe, conjugué avec l’auxiliaire avere.Modes impersonnelsModifier

IndicatifModifier

Présent
(io)   noto \'no.to\
(tu)   noti \ˈno.ti\
(lui / lei)   nota \ˈno.ta\
(noi)   notiamo \no.ˈtja.mo\
(voi)   notate \no.ˈta.te\
(loro)   notano \ˈno.ta.no\
Passé composé
(io)   ho notato \o no.ˈta.to\
(tu)   hai notato \ˈai no.ˈta.to\
(lui / lei)   ha notato \a no.ˈta.to\
(noi)   abbiamo notato \ab.bj.ˈa.mo no.ˈta.to\
(voi)   avete notato \a.ˈve.te no.ˈta.to\
(loro)   hanno notato \ˈan.no no.ˈta.to\
Imparfait
(io)   notavo \no.ˈta.vo\
(tu)   notavi \no.ˈta.vi\
(lui / lei)   notava \no.ˈta.va\
(noi)   notavamo \no.ta.ˈva.mo\
(voi)   notavate \no.ta.ˈva.te\
(loro)   notavano \no.ˈta.va.no\
Plus-que-parfait
(io)   avevo notato \a.ˈve.vono.ˈta.to\
(tu)   avevi notato \a.ˈve.vi no.ˈta.to\
(lui / lei)   aveva notato \a.ˈve.va no.ˈta.to\
(noi)   avevamo notato \a.ve.ˈva.mo no.ˈta.to\
(voi)   avevate notato \a.ve.ˈva.te no.ˈta.to\
(loro)   avevano notato \a.ˈve.va.no no.ˈta.to\
Passé simple
(io)   notai \no.ˈta.i\
(tu)   notasti \no.ˈtas.ti\
(lui / lei)   notò \no.ˈto\
(noi)   notammo \no.ˈtam.mo\
(voi)   notaste \no.ˈta.ste\
(loro)   notarono \no.ˈta.ro.no\
Passé antérieur
(io)   ebbi notato \ˈeb.bi no.ˈta.to\
(tu)   avesti notato \a.ˈves.ti no.ˈta.to\
(lui / lei)   ebbe notato \ˈeb.be no.ˈta.to\
(noi)   avemmo notato \a.ˈvem.mo no.ˈta.to\
(voi)   aveste notato \a.ˈves.te no.ˈta.to\
(loro)   ebbero notato \ˈeb.be.ro no.ˈta.to\
Futur simple
(io)   noterò \no.te.ˈro\
(tu)   noterai \no.te.ˈra.i\
(lui / lei)   noterà \no.te.ˈra\
(noi)   noteremo \no.te.ˈre.mo\
(voi)   noterete \no.te.ˈre.te\
(loro)   noteranno \no.ˈte.ran.no\
Futur antérieur
(io)   avrò notato \a.ˈvro no.ˈta.to\
(tu)   avrai notato \a.ˈvrai no.ˈta.to\
(lui / lei)   avrà notato \a.ˈvra no.ˈta.to\
(noi)   avremo notato \a.ˈvre.mo no.ˈta.to\
(voi)   avrete notato \a.ˈvre.te no.ˈta.to\
(loro)   avranno notato \a.vran.no no.ˈta.to\

ConditionnelModifier

Présent
(io)   noterei \no.te.ˈre.i\
(tu)   noteresti \no.te.ˈres.ti\
(lui / lei)   noterebbe \no.te.ˈreb.be\
(noi)   noteremmo \no.te.ˈrem.mo\
(voi)   notereste \no.te.ˈre.ste\
(loro)   noterebbero \no.te.ˈreb.be.ro\
Passé
(io)   avrei notato \a.ˈvre.i no.ˈta.to\
(tu)   avresti notato \a.ˈvres.ti no.ˈta.to\
(lui / lei)   avrebbe notato \aˈ.vreb.be no.ˈta.to\
(noi)   avremmo notato \a.ˈvrem.mo no.ˈta.to\
(voi)   avreste notato \a.ˈvres.te no.ˈta.to\
(loro)   avrebbero notato \a.ˈvreb.be.ro no.ˈta.to\

SubjonctifModifier

Présent
che (io)   noti \'no.ti\
che (tu)   noti \'no.ti\
che (lui / lei)   noti \ˈno.ti\
che (noi)   notiamo \no.ˈtja.mo\
che (voi)   notiate \no.ˈtja.te\
che (loro)   notino \ˈno.ti.no\
Passé composé
che (io)   abbia notato \ab.ˈbja no.ˈta.to\
che (tu)   abbia notato \ab.ˈbja no.ˈta.to\
che (lui / lei)   abbia notato \ab.ˈbja no.ˈta.to\
che (noi)   abbiamo notato \ab.bj.ˈa.mo no.ˈta.to\
che (voi)   abbiate notato \ab.bjˈa.te no.ˈta.to\
che (loro)   abbiano notato \ab.ˈbj.a.no no.ˈta.to\
Imparfait
che (io)   notassi \no.ˈtas.si\
che (tu)   notassi \no.ˈtas.si\
che (lui / lei)   notasse \no.ˈtas.se\
che (noi)   notassimo \no.tas.ˈsi.mo\
che (voi)   notaste \no.ˈta.ste\
che (loro)   notassero \no.ˈtas.se.ro\
Plus-que-parfait
che (io)   avessi notato \a.ˈves.si no.ˈta.to\
che (tu)   avessi notato \a.ˈves.si no.ˈta.to\
che (lui / lei)   avesse notato \a.ˈves.sa no.ˈta.to\
che (noi)   avessimo notato \a.ves.ˈsi.mo no.ˈta.to\
che (voi)   aveste notato \a.ˈves.te no.ˈta.to\
che (loro)   avessero notato \a.ˈves.se.ro no.ˈta.to\

ImpératifModifier

Présent affirmatif
(tu)   nota \ˈno.ta\
(Lei)   noti \ˈno.ti\
(noi)   notiamo \no.ˈtja.mo\
(voi)   notate \no.ˈta.te\
(Loro)    notino \ˈno.ti.no\
Présent négatif
(tu) non   notare \ˈnon no.ˈta.re\
(Lei) non    noti \ˈnon ˈno.ti\
(noi) non   notiamo \ˈnon no.ˈtja.mo\
(voi) non   notate \ˈnon no.ˈta.te\
(Loro) non   notino \ˈnon ˈno.ti.no\