Conjugaison:italien/porre

porre, verbe irrégulier du deuxième groupe, conjugué avec l’auxiliaire avere .


Modes impersonnelsModifier

IndicatifModifier

Présent
(io)   pongo \ˈpon.go\
(tu)   poni \ˈpo.ni\
(lui / lei)   pone \ˈpo.ne\
(noi)   poniamo \po.njˈa.mo\
(voi)   ponete \po.ˈne.te\
(loro)   pongono \ˈpon.go.no\
Passé composé
(io)   ho posto \o ˈpo.sto\
(tu)   hai posto \ˈai ˈpo.sto\
(lui / lei)   ha posto \a ˈpo.sto\
(noi)   abbiamo posto \ab.bj.ˈa.mo ˈpo.sto\
(voi)   avete posto \a.ˈve.te ˈpo.sto\
(loro)   hanno posto \ˈan.no ˈpo.sto\
Imparfait
(io)   ponevo \po.ˈne.vo\
(tu)   ponevi \po.ˈne.vi\
(lui / lei)   poneva \po.ˈne.va\
(noi)   ponevamo \po.ne.ˈva.mo\
(voi)   ponevate \po.ne.ˈva.te\
(loro)   ponevano \po.ˈne.va.no\
Plus-que-parfait
(io)   avevo posto \a.ˈve.voˈpo.sto\
(tu)   avevi posto \a.ˈve.vi ˈpo.sto\
(lui / lei)   aveva posto \a.ˈve.va ˈpo.sto\
(noi)   avevamo posto \a.ve.ˈva.mo ˈpo.sto\
(voi)   avevate posto \a.ve.ˈva.te ˈpo.sto\
(loro)   avevano posto \a.ˈve.va.no ˈpo.sto\
Passé simple
(io)   posi \ˈpo.si\
(tu)   ponesti \po.ˈne.sti\
(lui / lei)   pose \ˈpo.se\
(noi)   ponemmo \po.ˈnem.mo\
(voi)   poneste \pon.ˈne.ste\
(loro)   posero \ˈpo.se.ro\
Passé antérieur
(io)   ebbi posto \ˈeb.bi ˈpo.sto\
(tu)   avesti posto \a.ˈves.ti ˈpo.sto\
(lui / lei)   ebbe posto \ˈeb.be ˈpo.sto\
(noi)   avemmo posto \a.ˈvem.mo ˈpo.sto\
(voi)   aveste posto \a.ˈves.te ˈpo.sto\
(loro)   ebbero posto \ˈeb.be.ro ˈpo.sto\
Futur simple
(io)   porrò \por.ˈro\
(tu)   porrai \por.ˈrai\
(lui / lei)   porrà \por.ˈra\
(noi)   porremo \por.ˈre.mo\
(voi)   porrete \por.ˈre.te\
(loro)   porranno \ˈpor.ran.no\
Futur antérieur
(io)   avrò posto \a.ˈvro ˈpo.sto\
(tu)   avrai posto \a.ˈvrai ˈpo.sto\
(lui / lei)   avrà posto \a.ˈvra ˈpo.sto\
(noi)   avremo posto \a.ˈvre.mo ˈpo.sto\
(voi)   avrete posto \a.ˈvre.te ˈpo.sto\
(loro)   avranno posto \a.vran.no ˈpo.sto\

ConditionnelModifier

Présent
(io)   porrei \por.ˈrei\
(tu)   porresti \por.ˈre.sti\
(lui / lei)   porrebbe \por.ˈreb.be\
(noi)   porremmo \por.ˈre.mo\
(voi)   porreste \por.ˈre.ste\
(loro)   porrebbero \por.ˈreb.be.ro\
Passé
(io)   avrei posto \a.ˈvre.i ˈpo.sto\
(tu)   avresti posto \a.ˈvres.ti ˈpo.sto\
(lui / lei)   avrebbe posto \aˈ.vreb.be ˈpo.sto\
(noi)   avremmo posto \a.ˈvrem.mo ˈpo.sto\
(voi)   avreste posto \a.ˈvres.te ˈpo.sto\
(loro)   avrebbero posto \a.ˈvreb.be.ro ˈpo.sto\

SubjonctifModifier

Présent
che (io)   ponga \ˈpon.ga\
che (tu)   ponga \ˈpon.ga\
che (lui / lei)   ponga \ˈpon.ga\
che (noi)   poniamo \po.njˈa.mo\
che (voi)   poniate \po.njˈa.te\
che (loro)   pongano \ˈpon.ga.no\
Passé composé
che (io)   abbia posto \ab.ˈbja ˈpo.sto\
che (tu)   abbia posto \ab.ˈbja ˈpo.sto\
che (lui / lei)   abbia posto \ab.ˈbja ˈpo.sto\
che (noi)   abbiamo posto \ab.bj.ˈa.mo ˈpo.sto\
che (voi)   abbiate posto \ab.bjˈa.te ˈpo.sto\
che (loro)   abbiano posto \ab.ˈbj.a.no ˈpo.sto\
Imparfait
che (io)   ponessi \po.ˈnes.si\
che (tu)   ponessi \po.ˈnes.si\
che (lui / lei)   ponesse \po.ˈnes.se\
che (noi)   ponessimo \po.nes.ˈsi.mo\
che (voi)   poneste \po.ˈne.ste\
che (loro)   ponessero \po.ˈnes.se.ro\
Plus-que-parfait
che (io)   avessi posto \a.ˈves.si ˈpo.sto\
che (tu)   avessi posto \a.ˈves.si ˈpo.sto\
che (lui / lei)   avesse posto \a.ˈves.sa ˈpo.sto\
che (noi)   avessimo posto \a.ves.ˈsi.mo ˈpo.sto\
che (voi)   aveste posto \a.ˈves.te ˈpo.sto\
che (loro)   avessero posto \a.ˈves.se.ro ˈpo.sto\

ImpératifModifier

Présent affirmatif
(tu)   poni \ˈpo.ni\
(Lei)   ponga \ˈpon.ga\
(noi)   poniamo \po.njˈa.mo\
(voi)   ponete \po.ˈne.te\
(Loro)    pongano \ˈpon.ga.no\
Présent négatif
(tu) non   porre \ˈnon ˈpor.re\
(Lei) non    ponga \ˈnon ˈpon.ga\
(noi) non   poniamo \ˈnon po.njˈa.mo\
(voi) non   ponete \ˈnon po.ˈne.te\
(Loro) non   pongano \ˈnon ˈpon.ga.no\