Conjugaison:italien/potere

potere, verbe irrégulier du deuxième groupe, conjugué avec l’auxiliaire avere .


Modes impersonnelsModifier

IndicatifModifier

Présent
(io)   posso \ˈpos.so\
(tu)   puoi \pu.ˈoi\
(lui / lei)   può \pu.ˈo\
(noi)   possiamo \pos.sjˈa.mo\
(voi)   potete \po.ˈte.te\
(loro)   possono \ˈpos.so.no\
Passé composé
(io)  ho potuto \o po.ˈtu.to\
(tu)  hai potuto \ˈai po.ˈtu.to\
(lui / lei)  ha potuto \a po.ˈtu.to\
(noi)  abbiamo potuto \ab.bj.ˈa.mo po.ˈtu.to\
(voi)  avete potuto \a.ˈve.te po.ˈtu.to\
(loro)  hanno potuto \ˈan.no po.ˈtu.to\
Imparfait
(io)   potevo \po.ˈte.vo\
(tu)   potevi \po.ˈte.vi\
(lui / lei)   poteva \po.ˈte.va\
(noi)   potevamo \po.te.ˈva.mo\
(voi)   potevate \po.te.ˈva.te\
(loro)   potevano \po.ˈte.va.no\
Plus-que-parfait
(io)  avevo potuto \a.ˈve.vopo.ˈtu.to\
(tu)  avevi potuto \a.ˈve.vi po.ˈtu.to\
(lui / lei)  aveva potuto \a.ˈve.va po.ˈtu.to\
(noi)  avevamo potuto \a.ve.ˈva.mo po.ˈtu.to\
(voi)  avevate potuto \a.ve.ˈva.te po.ˈtu.to\
(loro)  avevano potuto \a.ˈve.va.no po.ˈtu.to\
Passé simple
(io)   potei \po.ˈtei\
(tu)   potesti \po.ˈtes.ti\
(lui / lei)   poté \po.ˈte\
(noi)   potemmo \po.ˈtem.mo\
(voi)   poteste \po.ˈtes.te\
(loro)   poterono \po.ˈte.ro.no\
Passé antérieur
(io)  ebbi potuto \ˈeb.bi po.ˈtu.to\
(tu)  avesti potuto \a.ˈves.ti po.ˈtu.to\
(lui / lei)  ebbe potuto \ˈeb.be po.ˈtu.to\
(noi)  avemmo potuto \a.ˈvem.mo po.ˈtu.to\
(voi)  aveste potuto \a.ˈves.te po.ˈtu.to\
(loro)  ebbero potuto \ˈeb.be.ro po.ˈtu.to\
Futur simple
(io)   potrò \po.ˈtro\
(tu)   potrai \po.ˈtrai\
(lui / lei)   potrà \po.ˈtra\
(noi)   potremo \po.ˈtre.mo\
(voi)   potrete \po.ˈtre.te\
(loro)   potranno \ˈpo.tran.no\
Futur antérieur
(io)  avrò potuto \a.ˈvro po.ˈtu.to\
(tu)  avrai potuto \a.ˈvrai po.ˈtu.to\
(lui / lei)  avrà potuto \a.ˈvra po.ˈtu.to\
(noi)  avremo potuto \a.ˈvre.mo po.ˈtu.to\
(voi)  avrete potuto \a.ˈvre.te po.ˈtu.to\
(loro)  avranno potuto \a.vran.no po.ˈtu.to\

ConditionnelModifier

Présent
(io)   potrei \po.ˈtrei\
(tu)   potresti \po.ˈtres.ti\
(lui / lei)   potrebbe \ˈpo.treb.be\
(noi)   potremmo \po.ˈtrem.mo\
(voi)   potreste \po.ˈtres.te\
(loro)   potrebbero \po.ˈtreb.be.ro\
Passé
(io)  avrei potuto \a.ˈvre.i po.ˈtu.to\
(tu)  avresti potuto \a.ˈvres.ti po.ˈtu.to\
(lui / lei)  avrebbe potuto \aˈ.vreb.be po.ˈtu.to\
(noi)  avremmo potuto \a.ˈvrem.mo po.ˈtu.to\
(voi)  avreste potuto \a.ˈvres.te po.ˈtu.to\
(loro)  avrebbero potuto \a.ˈvreb.be.ro po.ˈtu.to\

SubjonctifModifier

Présent
che (io)   possa \ˈpos.sa\
che (tu)   possa \ˈpos.sa\
che (lui / lei)   possa \ˈpos.sa\
che (noi)   possiamo \pos.sjˈa.mo\
che (voi)   possiate \pos.sjˈa.te\
che (loro)   possano \pos.ˈsi.a.no\
Passé composé
che (io)  abbia potuto \ab.ˈbja po.ˈtu.to\
che (tu)  abbia potuto \ab.ˈbja po.ˈtu.to\
che (lui / lei)  abbia potuto \ab.ˈbja po.ˈtu.to\
che (noi)  abbiamo potuto \ab.bj.ˈa.mo po.ˈtu.to\
che (voi)  abbiate potuto \ab.bjˈa.te po.ˈtu.to\
che (loro)  abbiano potuto \ab.ˈbj.a.no po.ˈtu.to\
Imparfait
che (io)   potessi \po.ˈtes.si\
che (tu)   potessi \po.ˈtes.si\
che (lui / lei)   potesse \po.ˈtes.se\
che (noi)   potessimo \po.tes.ˈsi.mo\
che (voi)   poteste \po.ˈtes.te\
che (loro)   potessero \po.ˈtes.se.ro\
Plus-que-parfait
che (io)  avessi potuto \a.ˈves.si po.ˈtu.to\
che (tu)  avessi potuto \a.ˈves.si po.ˈtu.to\
che (lui / lei)  avesse potuto \a.ˈves.sa po.ˈtu.to\
che (noi)  avessimo potuto \a.ves.ˈsi.mo po.ˈtu.to\
che (voi)  aveste potuto \a.ˈves.te po.ˈtu.to\
che (loro)  avessero potuto \a.ˈves.se.ro po.ˈtu.to\

ImpératifModifier

Présent affirmatif
Inusité
Présent négatif
Inusité